Strömbrytaren är påslagen igen. / The power switch has been switched on again.

Jag har full kontakt med min kropp, på ett sätt som jag aldrig har haft förut. Kroppen talar så högt nu att jag undrar hur jag kunde missa att höra förut.
Den är knivskarp i sin guidning på både vad den vill ha för föda, vilka personer som jag ska omge mig med och till och med hur länge. Jag kan helt plötsligt sätta kärleksfulla gränser både för mig själv och andra, helt utan att, som tidigare, känna att jag är till besvär eller känna någon annan olustkänsla kopplad till att säga ifrån och nej tack.
Jag förstår att jag behövde få en komplett distans till hela mitt gamla känsloliv för att kunna integrera ett nytt och starkare. Jag åker berg och dalbana genom alla sorters olika känslor och är djupt tacksam att kunna känna igen. Allt är så intensivt att hela min kropp vibrerar.
En insikt som landat in är att vi genom vår strävan, längtan och sökande efter inre frid, tillslut försätter kroppen i en så kallad spiritual bypass där vi tillslut helt kopplar förbi våra känslor, när vi i stället borde sträva efter att lära känna våra känslor och hur dom vägleder oss via livet, men vi är så rädda för lidande att vi bara vill känna glädje, frid och lycka.
En dag så kan det hända att det blir tyst, total stiltje inombords och du inser att du helt utan att förstå det, stängt av huvudströmbrytaren.
Det är den dagen då du inser hur värdefulla känslorna är. Det är den dagen då du återigen börjar söka efter vägen tillbaka och inser att den är stängd för alltid, vägen du tog är inte längre tillgänglig utan du inser att du behöver hitta en annan väg, ett annat sätt.
Och i ditt sökande så ”tvingas” du in på nya och okända vägar som kan verka lite skrämmande, men du är desperat på att hitta vägen tillbaka igen så du tar ett djupt andetag och vilar i tilliten på att allt ordnar sig, no matter what.
Den okända och lite skrämmande vägen kan visa sig vara exakt vad du behövde. Den kan vara vägen tillbaka.
Det är precis så det har varit för mig.
För första gången i mitt liv så känner jag mig helare än helast, jag känner mig fylld och tom på samma gång, och det bästa utav allt, jag har ett helt nytt och kraftfullt känslopaket installerat, och jag har förmågan att känna alla känslor fullt ut, jag har förmågan att älska mig själv fullt ut och att även älska andra fullt ut.
Jag trodde att jag gjorde allt detta tidigare, men inser hur fattiga mina känslor var, även om det var mycket enligt den referens som jag hade då.
Jag upplever världen och livet på nytt. Jag känner min pånyttfödd och upptäcker världen och allt den erbjuder med en nyfödds ögon.
Jag upplever nya nivåer av medvetenhet och stillhet och jag häpnar över livets alla möjligheter och upplever en enorm tacksamhet till livet och för att jag fått vad jag upplever som en ny chans. En ny chans att upptäcka sånt som jag tidigare inte upplevt, en ny chans att följa mina drömmar och en ny chans att fullfölja mitt syftet här på jorden.
Syftet och visionen är klarare än någonsin och det är kärleken som är vägen. Visionen är världsfred och jag vet min roll, vägen vecklar ut sig ett steg i taget.
Mitt syfte är att ta ansvar för de gåvor jag fått här i livet och att dela, sprida och visa vägen till bortom.
Jag har hela livet och världen framför mig!
Namaste ??❤️
—————————-
I have full contact with my body, in a way that I have never had before. My body is talking so loudly now that I wonder how I could not hear before.
It’s razor sharp in its guidance to both which kind of food it wants, which people I shall have around me and even for how long. I can suddenly put loving boundaries both for myself and others, without, as in the past, feeling that I’m inconvenient or feeling a sense of discomfort linked to saying no thanks and set up boundaries.
I understand that I needed to get a complete distance to my entire emotional life in order to integrate a new and stronger one. I’m going for a ride in a roller coaster through all sorts of different feelings and I am deeply grateful to be able to feel again. Everything is so intense that my whole body vibrates.
An insight that has landed is that through our endeavor, longing and searching for inner peace, we end up putting the body into a so-called spiritual bypass where we completely turn of and disregard our feelings, when instead we should strive to get to know our feelings and how they guide us through life, but we are so afraid of suffering that we just want to feel joy, peace and happiness.
One day, it may be quiet, total silence within you and you realize that you completely without realise it, turned off the main power switch.
It is the day when you realize how valuable the feelings are. It’s the day when you start looking for the way back and realize it’s closed forever, the road you took is no longer available, and you realize that you need to find another way.
And in your search, you’re ”forced” into new and unknown paths that may seem a little scary, but you’re desperate to find the way back so you take a deep breath and rest in the trust that everything will work out, no matter what.
The unknown and scary road can turn out to be exactly what you needed. It may be the way back.
This is how it has been for me. For the first time in my life, I feel more whole  than whole, I feel full and empty at the same time, and the best of all, I have a brand new and powerful emotional package installed and I have the ability to fully feel all the feelings, I have the ability to fully love myself and to also fully love others.
I thought I did all this before, but realized how poor my feelings were, although they were a lot according to the reference I had. I experience the world and life again. I feel rebirth and discover the world and everything it offers with a newborn’s eyes.
I experience new levels of consciousness and silence, and I am amazed of all possibilities in life and experience enormous gratitude for life and for what I experience as a new opportunity. A new chance to discover what I previously did not experience, a new chance to follow my dreams and a new chance to pursue my purpose here on earth.
The purpose and vision are clearer than ever and it is the love that is the way. The vision is world peace and I know my role, the path unfolds one step at a time. My purpose is to take responsibility for the gifts I have received here in life and to share, spread, and show the way beyond.
I have my whole life and the whole world in front of me!
Namaste

Lämna ett svar