There is no spoon.

Jag är omtumlad.

Det känns som att jag bokstavligen blivit tumlad i en torktumlare. Som att jag åkt runt, runt, runt tills jag tappat alla begrepp om upp och ner, varmt och kallt, in och ut, mitt och ditt. Just nu har jag en känsla och tanke av ”vad fan var det som hände?”
En känsla av att allt är förändrat, fast jag ännu inte förstår hur, vad och på vilket sätt.
Är det jag de senaste dagarna varit med om en dröm, eller kan det vara så att jag faktiskt upplevt det på riktigt?
På ”riktigt”…… jag vet inte vad det betyder längre. Vad är verkligt och vad är illusion?
Insikterna haglar in och det är smärtsamt att inse vilken lögn jag har levt i. Eller ett bättre ord än lögn är ovisshet. Lögn är att veta fast göra något annat, och det handlar om att jag inte vetat.
Jag har de senaste dagarna varit på en resa som jag aldrig kunnat föreställa mig, inte ens i min vildaste fantasi.
Jag har bokstavligen blivit pånyttfödd, jag har fått uppleva min egen födelse och hur det är att uppleva världen, livet och kroppen för första gången. Det är det smärtsammaste jag någonsin upplevt, samtidigt som det är det underbaraste jag upplevt.
Jag har upplevt fullkomlig oneness och total separation. Jag har varit ett med alltet, en del av ingentinget och jag har upplevt evigheten.
Jag har funnit frid och läkning och även sörjt över hur meningslöst allt varit, hur onödigt mycket smärta jag själv har skapat och givit mig, allt för en rädsla för att släppa taget.
Jag har gråtit för mänskligheten och vår planet. Jag har dansat, skrattat och lekt kurragömma tillsammans med vår skapelse och skapare.
Jag känner mig tom inuti, på ett bra sätt. Det känns som att det helt plötsligt fått en massa extra utrymme och space inom mig. Jag kan fylla mina lungor med mer luft än tidigare och jag inser hur trångbott jag haft det inombords.
Jag har mött mina värsta mardrömmar och släppt taget om kärleken och jag har mött kärleken på nytt.
Jag har vaknat upp ur en sömn jag trodde jag redan vaknat upp från, men inser hur naiv jag varit, och jag ser på min ofullkomlighet med kärlek, denna gång i villkorslös kärlek.
Mitt liv har förändrats, och allt jag tidigare visste att jag vetat har jag nu upplevt, och jag vet att det jag vet är sant och att jag kan lita på det jag vet till 100%.
Och allt detta är både smärtsamt och underbart att inse. Allt jag trodde att det var, var och är det inte.
Så vad är det som har hänt?
Jag har blivit kallad, och jag svarade. Jag lämnade mitt i upplevelsen av min barndomsdröm och litade på vetskapen att jag behövde komma till Sverige utan fördröjning, och here I am, utan att ha vetat vad jag gör här. Nu förstår jag, nu vet jag. Jag skulle födas på nytt. Jag skulle läka min kropp och jag skulle möta villkorslös kärlek. Jag skulle släppa taget och bli buren.
Instant healing är något jag upplevt, jag har läkt min kropp så fort som det tar för en bubbla att spricka. Allt jag någonsin önskat har jag fått.
Så tillbaka till vad det är jag har ”gjort”.
Jag har gjort något helt nytt, något helt okänt och totalt utanför min trygghetszon. Jag har varit fyra dagar och tre nätter på ett ayahuasca retreat, och det är det bästa val jag gjort i mitt liv.
There is no spoon är mitt nya mantra som en påminnelse för hur jag vill leva resten utav mitt liv.
Troligen så väcker detta en hel del saker inom en del utav dig som läser, allt från nyfikenhet till dömande, och det är jag glad för, för det är precis som det ska ?
Våga utforska det okända och obekväma. ❤❤❤
————————————
I’m giddy. It feels like I’ve literally been tumbled in a tumble dryer. Like I went around, around, until I lost all the concepts of up and down, hot and cold, in and out, mine and yours. Right now I have a feeling and thought of ”what the hell was it that was happening?” A feeling that everything has changed, though I still do not understand how, what and in what way.
Have I been in the last few days in a dream, or may it be that I actually experienced it? For ”real” …… I do not know what that means anymore. What is real and what is an illusion? The insights hail and it is painful to realize which lies I have lived in. Or a better word than lies is unknowingness. Lying is knowing and doing something else, and it’s about not knowing.
In recent days I have been on a trip I could never imagine, not even in my wildest imagination. I have literally been born again, I have experienced my own birth and how it is to experience the world, life and the body for the first time. It’s the painiest thing I’ve ever experienced, while at the same time it’s the most wonderful thing I’ve experienced.
I have experienced complete oneness and total separation. I have been one with everything, a part of nothing and I have experienced eternity. I have found peace and healing and also cried for how meaningless everything has been, how much unnecessary pain I have created and given myself, all for a terrifying fear of letting go.
 I have cried for humanity and for our planet. I have been dancing, laughing and playing cuddle together with our creation and creator.
I feel empty inside, in a good way. It feels like I suddenly got a lot of extra space within me. I can fill my lungs with more air than before and I realize how crowded I’ve had had it within.
I’ve met my worst nightmares and ha e let go of love and I’ve met love again. I have woken up from a sleep I thought I had already woken up from, and realize how naive I have been, and I look at my imperfection with love, this time with unconditional love.
My life has changed, and everything I knew before I knew, I have now experienced, and I know that what I know is true and I can count on what I know at 100%. And all of this is both painful and wonderful to realize. And all I thought it was, there is not it.
So what has happened? I have been called, and I answered. I left the experience of my childhood dream and trusted in the knowledge that I needed to come to Sweden without delay, and here I am, without knowing what I’m doing here. Now I understand, now I know. I would be born again. I would heal my body and I would meet unconditional love. I would let go and be carried.
Instant healing is something I’ve experienced, I have healed my body as fast as it takes for a bubble to crack. All I’ve ever wish, I have received.
Then back to what I’ve ”done”. I have done something completely new, something completely unknown and totally outside of my comfort zone. I’ve been four days and three nights at an ayahuasca retreat, and it’s the best choice I’ve made in my life.
“There is no spoon” is my new mantra as a reminder of how I want to live the rest of my life.
Probably this raises a lot of things in a part of you who read, ranging from curiosity to judgment, and I’m glad for both, because it’s just like it should be. 🙂
Dare to explore the unknown and uncomfortable ❤️❤️❤️

Det är stiltje. / Lull

Stiltje.

Det är så stilla, så stilla inom mig. Inga pågående processer, inget att bearbeta, inget att integrera. Eller så är det exakt precis det som pågår, på en sådan djup nivå att ”jag” upplever det som helt stilla.
Första dagarna tillbaka här i Sverige så kände jag mig lite desorienterad. Det var inte alls enligt min plan att redan och att återigen beträda svensk mark. Men jag är glad att jag gjorde det, glad att jag lyssnade på vad kroppen ville och åkte hit så att den får sin vila och återhämtning som den så väl förtjänar.
Under min resa i Sydostasien så har alla de vanliga sakerna som jag brukar göra för vila och återhämtning inte riktigt fungerat, kroppen har sista tiden inte svarat på meditation och stillhet, utan den har bara blivit tröttare och tröttare.
Så fick jag en dag frågan av en vän: ”har du frågat kroppen vad den behöver för att vila och återhämta sig?”
Eeeeehhhhhhee……! Fråga kroppen….?! Jag insåg att jag inte har gjort det, utan bara av vana fortsatt att göra sånt som har fungerat förut, jag har kört på och gjort på samma sätt som alltid, och helt enkelt valt att använda de tekniker och verktyg som jag alltid gjort, av ren rutin, helt utan att kolla med kroppen om det fortfarande är vad den vill ha!
Så frågan blev ett riktigt wake up call 😉
När jag frågade kroppen vad den ville så blev svaret ”hem till Sverige”.
Jag förstår varför, här är allt hemvant och känt, här behöver inte kroppen konstant processa massa nya intryck. Den kan slappna av och få den välbehövliga återhämtning som den behöver, och den kan integrera alla de intryck som jag under de senaste 5 månaderna i Sydostasien har fyllt mig med.
Därför upplever jag idag att det är stilla, tyst och processlöst inom mig.
Jag har lärt mig så mycket sista tiden om hur viktigt det är att bejaka alla delar av mig, och att stanna upp ibland och kolla av med de olika delarna av mig själv vad som gäller nu, i stället för att som jag gjort, tagit för givet att det fortfarande är samma som gäller och kört på i invanda fotspår. Jag tyckte att jag har varit duktig men har insett att allt bara gått av vana och på rutin. Jag har tagit kroppen för givet och inte varit tillräckligt lyhörd. Jag har även insett jag  kommunikationen med min kropp idag inte fungerar på samma sätt som tidigare. Nu när jag upplever alla utanför mig själv i stället för inom mig som jag alltid gjort tidigare genom tydliga känslor, så förstår jag att jag behöver använda och aktivera andra sinnen än känslor för att kommunicera. Så bland annat så tränar jag nu på att lyssna och se istället.
Här hemma så har jag har blivit tröttare för var dag, så jag har använt mycket av tiden till att sova och nu bara för ett par dagar sedan så känns det som att det vänt, energin börjar att komma tillbaka och det känns som att ”proppen” släppt och integreringen börjar att bli klar.
Insikterna gällande framtiden har haglat in och allt går blixtsnabbt. Det finns inget motstånd inom mig utan acceptansen infinner sig direkt. Planer ändras ibland från timme till timme, allt beroende på inkommande insikt, och jag njuter av att vara så flexibel och töjbar, och av att ha förmågan att kunna ändra mig.
Genom varje möte och varje upplevelse så har jag lärt mig något nytt, jag har plockat små bitar överallt och bygger en plattform för framtiden som just nu passar mig utmärkt. Det blir ett fortsatt liv som nomad, med en del korrigeringar och förändringar. Fas 1 är klar, nu förbereder jag inför fas 2.
Jag har levt utan ett eget hem i nästan 9 månader nu, och det är en helt fantastisk tid i mitt liv! Jag älskar livet som hemlös och nomad, det ger mig en sådan frihet och glädje att kunna röra mig som jag vill alldeles fritt över planeten. Jag mår helt klart bäst utav rörelse och det är i rörelse som jag också är som mest kreativ.
Jag insåg också när jag kom tillbaka
att jag under min resa lyckats slutföra alla pågående projekt, så nu är det även en ny fas i mitt liv gällande framtida projekt. Jag har ingen aning om vad som vill skapas och den ovissheten får det att bubbla inom mig, för det betyder att allt och vad som helst är möjligt!
Jag kommer att vara kvar en liten stund till på svensk mark och ordentligt låta kroppen återhämta sig och integrera allt som jag upplevt, samt passa på att njuta av sommaren och av både nya och gamla vänskaper, men sen bär det av ut i världen igen! Jag är redo för fas 2 av mitt fortsatta liv, klokare, ödmjukare och kärleksfullare än tidigare.
Tack för livet ??❤
—————————————————-
Lull.

Inside me it’s so lull, so calm. No ongoing process, nothing to process, nothing to integrate. Or maybe it’s exactly what’s going on, on a such deep level that “I” experience it as lull and quiet.
My fist couple of days back here in Sweden I felt a little bit disoriented. It was not aligned with my plan at all to set foot on Swedish ground this quick again. But I’m glad I did, glad that I listened to what my body wanted and went here to let it get the rest and recover that it so much deserve.

During my journey in South East Asia all the usual things I normally do to rest and recover haven’t worked, my body haven’t answered to meditation and stillness. Instead it has become more and more tired.
And then one day, a friend of mine asked me if I had asked my body what it needs to rest and recover.
Eeeehhhhhheeeee! Asked my body…….?!!  I realised that I hadn’t done that, I had just kept going on like before, doing the same things as I use to, on pure routine and habit, without having a thought of asking my body if it’s still what it wants.
So the question become a real wake up call 😉
When I asked what my body wanted and needed, the answer was “home to Sweden”. I understand why, here all is familiar and known, here doesn’t the body need to constantly process a lot of new impressions. It can relax and get the well needed recovery it needs, and it can integrate all the impressions that I during the latest 5 month in south east Asia have experienced. That’s why I now experience that all is calm, quiet and without processes inside.
I’ve learned so much lately about how important it is to assent to all parts of me, and sometimes stop and check with all different parts of myself what’s accurate for the moment, instead of, as I did, take for granted that it’s still the same as always that’s accurate.
I thought I was doing good, but realise that all have just been on routine and habits. I’ve taken my body for granted and haven’t been keen enough.
I’ve also realised that the communication with my body today doesn’t work in the same way as before. Now when I experience all on the outside, instead of on the inside with clear and strong feelings as before, I understand that I have to use and activate other senses than feelings to re-establish the communication. So among other things I now practice on to listen and to see instead.
Since I got back, I’ve been more and more tired, so I’ve spent much time to sleep, and now, just a couple of days back it feels like it has turned, my energy is starting to come back and it feels like the integration begins to be completed.
I’ve insights about the future and everything is instantly. There is no resistance inside me, so acceptance comes immediately. Plans is changing, sometimes from hour to hour, all depending on the latest insight, and I enjoying to be flexible and stretchable and to have the ability to be able to change my mind.
Through every meeting and every experience I’ve learned something new, I’ve picked small pieces everywhere and building a platform for the future that for the moment suits me perfectly. It will be a continuing life as a nomad, with some corrections and changes. Phase one is ready, and now I’m preparing for phase two.
I’ve lived a life without a own home for almost nine months now, and it’s a completely amazing time of my life! I love the life as homeless and as a nomad, it gives me such a huge freedom and joy to be able to freely move and go wherever I want on the planet. I’m feeling as best to be in movement and it’s in movement that I’m the most creative.
I realised when I got back that I during the journey has succeeded to finish all previous and ongoing projects, so now it’s also a new phase in my life concerning future projects. I have no idea what will be created and this unknowingness creates bubbles inside of me, because it means that all and everything is possible!
I will be here on Swedish ground for a while and let my body rest and recover properly, and integrate all I’ve experienced, and take the opportunity to enjoy the summer and of both new and old friendships, but then I’m ready for the rest of the world again! I’m ready for phase two of the rest of my life, wiser, humbler and more loving than before.
Thanks for life ??

Tillbaka i Sverige igen / Back in Sweden again

Sitter på verandan hos min son och väntar på att han ska komma hem….. han är ovetandes om att jag är här. Han tror att jag befinner mig på andra sidan jorden, i Vietnams huvudstad Hanoi. Det trodde jag själv oxå att jag skulle göra fram till för några dagar sedan.

Kroppen har sista tiden protesterat på flera olika sätt och känslan av att jag ska tillbaka till Sverige har bara växt sig starkare och starkare sista tiden, ända fram tills jag för 5 dagar sedan bestämde mig för att ”okej, jag åker väl tillbaka då”.
Några timmar efter beslutet så släppte alla protester från kroppen och ett stort lugn infann sig inom mig.
Så här sitter jag nu. Utan att veta varför…… jag undrar vad jag gör här…. känner mig lite rastlös och desorienterad….. det är mulet och blåsigt…..kallare än vad kroppen är van vid….. jag sitter här och undrar vad min son ska säga…… jag ger honom hans önskning till födelsedagspresent i förskott, hans önskan var bla. att ha mig här….. och nu är jag här ❤️
Tids nog så får jag svaret på varför jag så plötsligt skulle tillbaka.
Livet kan vända på en sekund. Allt kan förändras, och jag tränar på att lyssna på kroppen och dess signaler. Ibland så fattar jag snabbt vad den försöker förmedla och ibland så tar det längre tid så kroppen skriker högre och tydligare för att jag ska fatta.
Nästan på dagen 5 månader har jag varit borta. Jag har funnit de svar jag sökte och jag har hittat mig själv på ett djupare och nyare plan. Jag vet hur jag vill leva mitt liv framöver, så syftet med resan är uppnått. Mission accomplished. Mycket fortare än jag trodde.
Livet som nomad passar mig alldeles utmärkt, jag njuter varje sekund, så jag kommer att fortsätta att resa runt på vår vackra planet, utan något egentligt mål i sikte annat än själva resan!
Alla upplevelser och fram för allt alla möten jag haft med underbara människor från olika delar av världen har hjälpt mig finna de svar jag sökte. Jag har knutit starka vänskapsband och jag har funnit delar av min själsfamilj.
Närmast nu framför mig väntar några veckor med att njuta av mina nära och kära, lite jobb och göra lite avslut, sen bär det av ut i världen igen, till att börja med några månader i Europa tillsammans med fina vänner!
Under min resa så här långt så jag har upplevt så många magiska platser och mött så många underbara människor. Jag har nått nya nivåer av min egen utveckling. Jag har utmanats, blottlagt och läkt rädslor, kontrollbehov, fördomar, präglingar, blockeringar, svagheter och styrkor. Allt samtidigt som kreativiteten har flödat och mycket har skapats.
Under dessa fem månader som ensamresande och trots att jag spenderat den mesta tiden utan något annat sällskap än mitt eget sällskap, så har jag aldrig för en sekund känt mig ensam, även om jag ibland kan ha saknat andra människors närvaro och sällskap.
Det har varit månader av fullkomlig lycka, förundran och förnöjsamhet, där jag varit närvarande och medveten i nuet under mer eller mindre varje sekund och varje upplevelse bestämt och kärleksfullt har lett mig in i detta nya rum, denna nya plats av högre medvetenhet, hållbarhet och stabilitet, och jag är här för att stanna, och nu tillbaka i Sverige en liten stund så får kroppen möjlighet att vila och integrera allt detta nya och allt upplevt. Det får tid att sjunka in på alla nivåer och slutföra transformationen. För jag är förändrad, jag är långt ifrån den samma som jag var när jag i januari lämnade Sverige, och för varje stund så känner jag mig säkrare och säkrare på att navigera i detta nya rum. Jag börjar förstå guidningen och vägledningen som finns och jag börjar lära mig det nya språket, ett steg i taget!
Jag leker mig fram i detta nya, och njuter av att experimentera med till exempel att manifestera saker och jag inser med och mer vidden och möjligheterna i just hållbarhet och stabilitet som för mig kännetecknar detta nya rum som jag idag förstår är det som kallas för upplysning, en plats så nära Nirvana som jag kan komma här på jorden och i detta liv.
Detta tillstånd kallas enligt Buddismen för ”Arahant”. En Arahant är en levande upplyst individ som fortfarande är medveten om njutning och lidande, men utan att längre på något sätt vara bunden till dem.
Nästa tillstånd är Nirvana som kan inträdas först efter att kroppen fysiskt inträtt döden.
Det finns hur mycket som helst att skriva om detta, många tankar och funderingar att dela, men det får bli i senare inlägg, nu ska jag njuta av mina nära och kära ett tag innan det återigen bär av ut i vida världen för att fortsätta mitt liv som nomad, ett liv som för tillfället passar mig som handen i handsken, ett liv där själva resan och upplevelsen är målet ???❤️??
 Vi ses ?
————————————
Sittning at the porch at my sons house, waiting for him to come home……he is unknowing that I’m here…..as far as he knows I’m still on the other side of the planet, in the capital of Vietnam, Hanoi. That’s what I thought as well until just a few days ago.
Lately my body has been protesting in several ways and a feeling of that I have to go back to Sverige has only grown stronger and stronger, until I decided five days ago that “okey, I’ll rather go back then”.

A few hours later all protests from my body had letted go and a feeling of tranquility grow inside.
So here I am. Without knowing why……I wonder what I’m doing here…….I feel restless and a little disoriented……it’s cloudy and windy……colder than my body is I use to…….I’m sitting here and wondering what my son will say……in advance I give him what he wishes for birthday, to have me here……..and now, here I am … ❤️
Sooner or later I will have the answer to why I so suddenly should go back.
Life can shift in a second. Everything can change, and I’m still training to listen and understand my body and the signal it gives me. Sometimes I understand directly what it tries to tell me and sometimes it’s taking more time and it has to shout louder and clearer for me to understand.
I’ve been on the road for almost at the day five months. I’ve got the answers I was looking for and I’ve found myself at deeper and newer levels. I know how I want to live my life from now on, so the purpose with my journey is fulfilled. Mission accomplished. Much faster than I thought.
A  nomadic life suits me perfectly, I’m enjoying every second, so this is the way I will keep going, traveling around our beautiful planet, without any particular goal except the journey itself!
All experiences, and above all, all meetings I’ve had with wonderful people from all over the world has all contributed to find the answers that I was looking for. I’ve created strong bound of friendship and I’ve also found members of my soul family.
Closest from here, I have a couple of weeks to enjoy the ones that is close and dear to me, to do some work and some closures before it’s time to go out in the world again, starting with a couple of months traveling in Europe with some friends!
So far during my journey I’ve experienced so many magical places and meet so many amazing people. I’ve reached new levels in my own personal development. I’ve been challenged, I have exposed and healed fears, control need, prejudices, embossments, blockages, weaknesses and strengths. All while creativity has flown and a lot has been created.
During five months as a solo traveler and despite that I’ve spent most of the time without any other company than my own, I’ve not for a second felt alone, even though I’ve sometimes missed the company of other human beings.
It has been months of complete happiness, astonishment and contentment, where I’ve been present and conscious here and now more or less in every second, and where every experience with a strong and steady hand lovingly has led me in to this new room, this place of higher awareness, sustainability and stability, and I’m here to stay, and now back in Sweden for a while my body has the opportunity to rest and integrate all this new and everything I’ve experienced.
It has time to integrate to all levels and complete the transformation. Because I’ve changed, I’m far from the same person I was when I left Sweden in January, and for every moment I become more and more secure of navigating in this new room. I start to understand the guidance that’s available and I start to learn the new language, one step at the time.
I’m playing my way forward and enjoying to experiment with for example to manifest things, and I realise more and more the opportunities and width of just sustainably and stability that what is for me what characterises this new room which I today understand is what is called enlightenment, a place as close to Nirvana as it’s possible to come in this life.
A state that in Buddhism is called “arahant”. A Arahant is a living enlightened person that still is conscious of pleasure and pain, but is no longer bound to them. Next state is Nirvana that only can be entered first after the physical body has died.
There is plenty left to write about this, many thoughts and ideas to share, but it have to wait until later, because now I’m going to enjoy the people close and dear to me for a while before it’s time to go back out in the big, wide world again to continue my life as a nomad, a life that’s suits me perfectly, a life where it’s the journey itself that is the goal ???❤️??
See yah ?

Same same but different.

Jag har en paus.

Jag är i ett space emellan. På en plats där jag fysiskt inte gör så mycket utan mest tränar.
Jag tränar på att vara människa och lär mig att känna in och att navigera på nya sätt. Jag lär mig att kommunicera på nya sätt. Det är som att gå tillbaka från början och att lära mig att gå igen.
Allt fungerar på ett lite annorlunda och nytt sätt idag, men kroppen reagerar mekaniskt och autonomt på det gamla sättet, vilket ibland skapar en form av kompression och ett motstånd inom mig, och jag vill ibland bara smita undan för att det blir jobbigt, men jag vet att jag behöver ta mig igenom alla vardagliga göromål och successivt lära kroppen att allt är i sin ordning. När jag väl får en relation till saker och ting så släpper motståndet direkt och nästa gång så känner kroppen igen sig. Jag tränar varje dag på att vänja kroppen.
Jag vet inte hur jag enklast beskriver skillnaden, men jag ska försöka.
Tidigare så var mina känslor och upplevelser inuti min kropp, nu upplever och känner jag utanför min kropp. Tidigare så var jag vägledd och guidad via min inre vetskap, nu är jag guidad via  en yttre vetskap. Det är som att allt flyttats från inom mig till utom mig, och jag mera vet idag än känner. Till exempel så jag vet att jag är tacksam men jag känner det inte i kroppen längre som en känsla.
En väldigt intressant upplevelse som skapar både en lätthet och en tyngd hos mig.
  
Som jag skrev om i ett tidigare inlägg så har mitt nervsystem förändrats, jag har utvecklat de nervtrådar som reagerar på tryggt-otryggt så att mitt system inte behöver triggas hela tiden. Den delen är oerhört värdefull, samtidigt som det innebär att även positiva känslor dämpas då systemet inte reagerar med samma dopamin och adrenalinpåslag som tidigare, utan nu befinner jag mig mer i ett tillstånd av konstant förnöjsamhet. Jag har en högre koncentration och utsöndring av DMT och oxytocin i stället för dopamin och adrenalin.
På jordiska så betyder det att det krävs mer, mycket mer än tidigare för att min kropp ska reagera, på alla sätt och vis, både positivt och negativt, på både njutning och rädsla/smärta. Jag upplever att egot släpper taget utan kamp idag och det är lättare och går fortare att manifestera saker, men det är också, än så länge, svårare att hitta information och vägledning för den finns inte längre inom mig.
Känslokall skulle säkert en del kalla mig, men det är så långt ifrån där jag är som man kan komma. Jag har aldrig tidigare känt så mycket, jag har bara inte känslorna inom mig längre, inte ens om jag försöker att skapa en känsla kring till exempel dåligt samvete, dömande eller liknande känsla. Det enda jag upplever i det fallet är en upplevelse av tyngd, som att gravitationen är starkare, och motsvarande positiva känslor skapar en upplevelse av lätthet, som att gravitationen är svagare. Likaså ger olika platser och människor mig denna upplevelse av tyngd / lätthet.
Tidigare så har jag alltid kunnat lita på min intuition men nu måste jag lära om då den kommer utifrån, vilket är som att lära mig att prata ett nytt språk, det tar sin tid och innebär en konstant träning, och det är inget som jag kan smita ifrån, utan jag behöver ta mig igenom varje moment, ett i taget.
Tankar som ”är detta nya rum verkligen bättre” finns där, fast jag vet att allt är som förut, bara på ett lite annorlunda sätt. Same same but different.
Tankar som  kan jag ens bli förälskad i detta nya rum? Kan jag uppleva njutning? Kan jag uppleva rädsla? Eller kommer jag framöver alltid bara veta vad jag upplever? Same same but different.
Varje stund är ett utforskande av olika upplevelser. Jag vet att allt är möjligt och att svaret är ja på allt ovan, bara att det troligen kommer att vara på ett annorlunda sätt än tidigare och att det kommer troligen innebära andra sorters upplevelser än tidigare om jag vill uppleva nya nivåer. De upplevelser som jag hittills haft i mitt liv är fullt integrerade i mitt system, så nu vänder jag mig om och går vägen tillbaka och upplever vägen från ett annat perspektiv. Same same but different.
Jag utforskar idag världen som hel, där jag har återfunnit och läkt alla delar av själen och nu på ett annorlunda sätt kan utforska livet.
Det här är en process som tagit många år och inneburit oerhört mycket självinsikt. Genom att vara sann och ärlig mot mig själv och vara modig nog att på djupet kritiskt och samtidigt kärleksfullt granska mig själv, så har vägen ett steg i taget lett mig hit, till en läkt och återskapad själ, redo att på ostadiga ben börja träna på livet och på att leva. Redo för att lära mig nya saker, redo för nya upplevelser, redo för att utforska det hittills outforskade.
Jag är tillbaka på en plats där jag idag inte vet vad jag vill eller vart jag ska. Vägen som sista tiden varit så tydlig och rak har kommit till en återvändsgränd  där jag fått vända tillbaka. Vägen har nått sitt mål, syftet är uppfyllt, och jag har nu möjlighet att helt fritt välja vart jag vill gå härnäst och vad jag vill göra och jag har börjat utforska livet från ett annat perspektiv. Livet och vägen kanske erbjuder en helt annan vändning än vad jag från början trodde, så just nu så har jag en liten paus, en paus från det som varit och där jag tränar på att vara jag från ett annat perspektiv. Same same but different.
Alla tidigare pågående projekt är slutförda och avslutade. Bland annat så finns där 2 böcker, en för barn och en där jag samlat och sammanställt hela min inre resa och båda är nu inskickade till förlag så får vi se vart det leder.
Framför mig har jag ett blankt blad där jag kan skapa precis vad jag vill, så jag använder pausen till att skissa, sudda, skissa och sudda för att komma fram till vad och vart jag vill härnäst och jag har påbörjat ett utforskade av livet som människa på ett helt nytt sätt, ett utforskande av allas vårt ursprung, ett nytt utforskande av hur vi alla är samma.

Utforskandet av gammal visdom på ett nytt sätt. Same same but different.

Och under tiden så är det min avsikt att ha galet roligt!
———————————————-
I have a pause.
I’m in a space between. In a place where I physically don’t do so much except training. Training to be human and to learn to get attuned and to navigate in new ways.
I’m learning to communicate in a new way. It’s like going back to the beginning and learn to walk all over again.

Everything works in a little different way today, while my body still reacts mechanically and autonomously in the old way, which sometimes creates a compression and resistance inside, and I just want to turn around and walk away because it’s
hard, but I know that I need so go through all the day to day procedures and step by step teach my body that everything is exactly as it should.
When I get a relation to things, the resistance immediately let go, and the next time same thing happens my body will recognise it and feel safe. Everyday I’m practicing to accustom my body.
I don’t really know how to explain the difference but I will try.
Earlier I had my feelings and experiences inside my body, and now I’m experiencing and feels outside my body. Earlier I had guidance through my inner knowledge, and now I’m guided through an outer knowledge. It like everything moved from within to the outside and I more “know” today what I’m feeling instead of “feel” what I’m feeling.
For example I know that I’m grateful but I’m no longer feel it like a feeling in the body.
A very interesting experience that creates both ease and heaviness.
As I wrote in a previous post my nervous system has changed, I’ve developed the nerve fibres that reacts to safe-unsafe so that my system don’t have to get triggered all the time. That part is extremely valuable, at the same time as it at the same time means that also the positive feelings is attenuated though my system doesn’t react with the same secretion of dopamine and adrenaline as before, so now I find myself in a state of constant contentment. Now I have a higher concentration of DMT and oxytocin instead of dopamine and adrenaline.

In earth language it mean that it takes more, much more than before for my body to react, in every way, both positive and negative, on both pain and pleasure.
I experiencing that today my ego is letting go without a struggle and that it’s easier to manifest things, but it’s still also more difficult to find information and guidance because it’s no longer inside of me.

Emotionless should some probably call me, but that’s as far as it can come from where I am.
I’ve never felt this much, I just don’t have my emotions inside anymore, not even if I try to create a feeling as for example bad conscience, judgement or a similar emotion.
The only thing I experience in that case is heaviness, as the gravity is stronger, and parallel positive emotions create an ease as though gravity is weaker.
Likewise different places and people give me the same experience of heaviness / ease.
 
Earlier I’ve always could trust my intuition, but now I have to relearn because my intuition now comes from outside, which is like talking a new language, it’s taking its time and practice, and it’s nothing I can run away from, I need to go through every step, one by one.
 
Thoughts like “is this new room really better” is present, even though I know that everything is like before, just in a little different way. Same same but different.
Thoughts as if it is even possible for me to fall in love in this new room. It is even possible for me to feel pleasure? It is possible to experience fear? Or will I forever just “know” what I’m experiencing? Same same but different.
Every moment is an exploration of different experiences. I know that everything is possible and that the answer to all of the above is YES, it just going to be in a different way than before and it will probably take different kind of experiences than before to reach new levels. The experiences I’ve had so far in my life is fully integrated in my system, so now I turn around and go back the same road and experience it from another perspective. Same same but different.

Today I’m exploring the world as a whole being, where I’ve rediscovered all parts of my soul and now can explore life in a different way.

This is a process that has taken many years followed by a huge amount of self awareness.
By being truthful and honest to myself and be brave enough to deeply look at my self both with a critical mind and at the same way loving way, the road has one step at a time lead me here, to a healed and recreated soul, on unstable legs ready to begin the practice to live life itself. Ready to learn new things, ready for new experiences, ready to explore the so far unexplored.
Today I’m back in a place where I don’t know what I want or where I want to go.
The path that has been so clear and straight have now reached a blind alley where I had to turn around.

The path has reached its goal, the purpose is fulfilled and I now have the opportunity to freely choose what I want to do next and where I want to go, and I’ve started to explore life from another perspective.

Life and the path is maybe offering a different turn than I thought from the beginning, so right now I have a little pause, a pause from what’s been and practice to be me from another perspective. Same same but different.
All previous projects are finished. For example there is two books, one for children and one where I collected my inner journey up until now, and I’ve sent both manuscripts to several publishers, so the future will tell were it goes.

In front of me I have an blank paper where I can create exactly what I want, so I will use the pause to sketch and erase, sketch and erase to figure out what I want and where I want to go next and I’ve started an exploration of life as human in a whole new way, and started an exploration of our origin, a new exploration of how we all are connected.
An exploration of ancient wisdom in a new way. Same same but different.
And along the way it’s my intention to have a lot of crazy fun!


Nya äventyr väntar. / Time for new adventures.

Det är med blandade känslor som jag nu lämnar Thailand. Ett land som levererat långt över min vildaste fantasi.
Jag har varit från Chiang Mai i norr till  Koh Lanta i söder, Kanchanaburi i väster till Pattaya åt öster.
I 2 månader har Thailand varit mitt hem.
Jag har skrattat och gråtit här och jag har mött flera av mina undermedvetna fördomar, och jag har släppt kontrollen här. Här har jag genomgått en av den största transformationen i mitt liv. Jag har fått uppleva min födelse, min förlossning in i en ny värld.
      
Två månader känns helt plötsligt som en alldeles för kort tid, här finns så många fler platser att uppleva. Jag kommer alltid att bära med mig Thailand med dess häpnadsväckande natur och invånare i mitt hjärta, omlindat med en djup tacksamhet. Alla jag mött, allt jag upplevt, allt jag känt, allt jag lärt mig älska.
Det känns som att boken nu är färdigläst och det är dags att välja en ny bok, välja och vraka bland alla titlar och välja vilken sorts genre som jag är redo att låta mig dras in i nu.
Det är en ny fas som inleds, en ny del av mitt liv. Jag kan ännu inte se vad som ligger framför mig, men jag känner att det delvis kommer att innehålla något som på flera sätt kommer att förändra mitt liv på ett helt annat sätt än den transformation jag genomgått här.
Jag började min resa i Thailand med att möta upp en fin vän i Bangkok där vi tillsammans upplevde och nådde djupare nivåer av vårt inre, därifrån åkte jag vidare till Pattaya där jag mötte mina fördomar och rädslor, och öppnade upp mitt hjärta på vid gavel. Färden gick därifrån till Chiang Rai och Chiang Mai där jag njöt av alla speciella tempel som finns i området bland annat White temple och Blue tempel, samt naturen med sin lummiga djungel. Där fick jag också komma nära både Burma och Laos igen genom att besöka Golden Triangle. Färden gick sedan vidare söderut till Krabi och Koh Lanta där jag hade några dagar med mina nära och kära innan jag fortsatta min resa med båt för att utforska Phi Phi Island och öarna i Andaman havet  och därifrån vidare till Phuket som bjöd på en väldig variation av upplevelser från galet skrattande, party, vattensporter, kärlek och familj, till apor och loppor.
Färden fortsätter sedan österut till Surat Thani och färjan till Koh Samui och senare Koh Phangan, ön med sin sagolika natur som kom att bli mitt hem i tre veckor innan färden i Thailand avslutades mes några dagar av naturupplevelser i den vackra provinsen Kanchanaburi i nordvästra Thailand, nära gränsen till Burma. Där finns en grotta där kristallerna bokstavligen växer på väggarna, den forsande floden Kwai, berg och dalar, djungel och åkrar och magiska nationalparker med forsande vattenfall.
Min resa går nu vidare till Kambodja, där allt startade för 10 år sedan. Jag återvänder till Siam Rep och tempelområdet Angkor Wat. Jag grät av lycka då den gången för 10 år sedan då jag gick över vallgraven in till Angkor Wat, tårarna föll för att jag då upplevde en dröm jag länge haft och som jag under en lång tid trott var omöjlig att uppnå. Där och då öppnade sig en ny värld för mig, när jag insåg att drömmar faktiskt kan bli verkliga. Jag återkommer nu till platsen där drömmar blir verklighet och är öppen för allt vad som ska komma till mig. Jag öppnar upp för omöjligheternas möjligheter, nu själv stående vid rodret, styrande skeppet dit jag känner för.
Kambodja, här kommer jag!
——————————-
It’s with mixed feelings That I now leave Thailand. A country that delivered so much more than my wildest imagination.
I’ve been from Golden Triangle in the north to Koh Lanta in the south, Kanchanaburi in west and Pattaya in the east.
For two months Thailand has been my home. I’ve laughed and cried here and I’ve meet several of my subconscious prejudice and I’ve let go of control here. Here I’ve gone through one of the biggest transformations in my life. I’ve experienced me birth, gone through labour in to a new world.
Two months suddenly feels like a way to short time, here is so many more places to explore. I will always carry Thailand wit it’s stunning nature and inhabitants in my heart, surrounded with a deep feeling of gratitude. All the people I’ve meet, everything I’ve experienced, all I’ve felt, all I learned to love.
It feels like I’ve now read the book to the last page and it’s time to choose a new book, to choose from all titles and themes and to decide what kind of experience I want to have now.
I’m now entering a new phase of my life. I still can’t see what’s in front of me, but I can feel that a part of it will include something that in several ways will change my life in a whole different way than the transformation I’ve been through here.
I started my journey in Thailand with meeting a dear friend in Bangkok where we together experienced and reached deeper levels of our inner beings. From there I went to Pattaya where I met my prejudice and fears and fully opened up my heart.
From there I ended up in Chiang Rai oh Chiang Mai where I enjoyed all the special temples in the area, temples like White Temple and Blue Temple, and the wonderful nature with its lush jungle. From there I could also get close to Myanmar and Laos again by visiting the Golden Triangle.
 The journey then continued to the south, to Krabi and Koh Lanta were I had a couple of days with my family before I kept going by boat to explore Phi Phi Island and other islands in the Andaman sea and from there to Phuket that served a variety of experiences from crazy laughter, partying, water sports, love and family to monkeys and fleas.
From there the journey continues east to Surat Thani and the ferry to Koh Samui and later on to Koh Phangan, the island with its fairytale like nature that becomes my home for three weeks. After that my journey ended with a couple of days of nature experiences in the beautiful province of Kanchanaburi in north west Thailand, close to Myanmar boarder. There i found a cave where the crystals literary grows on the walls, it’s the home for the river Kwai, hills and valleys, jungle and fields and magical National Parks with rushing waterfalls.
My journey now continues to Cambodia where everything started 10 years ago. I return to Siem Rep and the Temple area at Angkor Wat. I cried of happiness that time when I crossed the moat. In to Angkor Way, the tears fell because I then fulfilled a dream I for a long time thought was impossible to reach. There and then a new world opens to me when I realised that dreams actually can come true.
I return to the place where dreams come true and I’m open for whatever is coming my way. I open up to the opportunities of impossibilities, this time at the steering wheel, steering my ship wherever I want to go.
Cambodia, here I come!

Utforskandet i det nya rummet. / Exploration of the new room.

Så var det då dags att lämna den läkande miljön och energin på Koh Phangan och fortsätta på min resa runt på planeten. Det är med lite sorg i hjärtat och samtidigt en stor tacksamhet som jag sätter mig på färjan över till Surat Thani och fastlandet igen.
  
På ön med sin lummiga och böljande natur och magiska solnedgångar så har jag haft mitt hem i tre veckor, blivit en del av öns rymt och puls. Andats med den, funnit näring med den, mitt hjärta har hittat samma puls som ön vibrerar av. Jag har gråtit här tillsammans med regnet, jag har skrattat här tillsammans med solen och jag har varit arg tillsammans med åskan.
 
Jag har läkt här på så många andra plan än bara fysiskt på benet och jag har transformerats här. Jag har fått den tid och utrymme som behövts för att integrera innan jag var redo att kliva in i det nya rummet av ljus, hållbarhet och stabilitet.
Jag inser att jag varit i det nya rummet ett tag redan, men jag var inte redo att stänga dörren till det gamla rummet fören i fredags. Det var först då som jag på alla nivåer var redo.
Jag har fått tecken under en längre tid, faktiskt redan från början av min resa, tecken så som att den inre guidning jag är så van vid inte alltid funnits där för mig, vilket flertalet gånger skapat en stor förvirring och frustration inom mig.
Tecken på att det är dags för mig att ta över rodret och köra själv och inte längre vara en passagerare. Tecken på att det varit tid för att bokstavligen gräva och karva ur det sista i mitt inre, att denna gång gräva ytterligare lite djupare. Jag har helt fått släppa kontrollen över min egen kropp och varit helt i händerna på sjukvården som jag inser att jag tidigare sett ner på. Jag har fått överlämna hela mig i tillit till både andras kunskap och omsorg.
När jag stängde dörren till det tidigare rummet så tog det 3 dagar så var såret läkt. Jag är redo nu, redo att själv ta över rodret och styra själv.  Jag väljer att se detta utifrån ett lekfullt perspektiv nu och leka och testa mig fram hur det är att bestämma själv och att lära av mina misstag, och samtidigt inser jag att jag har trott att jag varit en fri själ men inser att hur kan jag ha varit det när ”någon” hela tiden visat vägen…..!
Jag tror att den som visade vägen i det förra rummet var ljuset och kärleken, men nu när jag är ”vuxen” så behöver det inte visa vägen längre för nu är jag  kärleken. Så nu är jag vuxen nog att stå på egna ben, och kanske till och med leda andra till samma sak ❤
Färden går nu vidare till mer nordliga delar av Thailand, än har jag några dagar kvar på mitt 60 dagars visum så jag tänker spendera dom i Kanchanaburi , lite väster om Bangkok. I Kanchanaburi finns mycket naturområden och vattenfall, även bron över floden Kwai är belägen där. Dags för lite historia och naturupplevelser innan färden på onsdag går vidare till Kambodja och Siam Rep där jag var för 10 år sedan och hade min första upplevelse av Asien. Jag blev redan då förälskad och det ska bli intressant att komma tillbaka till den plats där min förälskelse startade. Kommer det att kännas likadant?
Jag har ingen aning om vart detta nya rum är lokaliserat eller hur jag benämner det. Kanske är det Nirvana, eller kanske är det någon annan helt annan plats i en helt annan riktning. Kanske har jag skapat något helt nytt, eller kanske är det något redan välkänt.
Jag vet i alla fall att den känsla av ensamhet och längtan efter tillhörighet som tidigare ibland tagit andan ur mig är stillad, det har den varit ett tag nu. Den hängde helt enkelt ihop med att det var det enda sätt och språk som mitt inre kunde uttrycka sig på, den enda relation jag hade till det som försökt komma igenom. Det har inte handlat om relationer och tillhörighet med andra av olika slag, utan det har helt enkelt varit så att det har handlat om min relation till livet och till mig själv. När jag nu ser tillbaka så kan jag se den röda tråden bakåt hur många människor som jag varit i kontakt med och mött genom åren alla har representerat olika delar utav mig själv och mitt liv och hjälpt mig att skapa hållbarheten och stabiliteten i detta nya rum som har inretts åt mig och av mig under en längre tid. Jag har i möten med andra fått mer och mer kvitton på att jag är på rätt väg, att jag är på väg att uppnå allt jag någonsin önskat, och här är jag nu i den hållbara och stabila skapelse av alla mina drömmar och önskningar! Här är allt redan, så längtan och känslan av ensamhet behövs inte längre. De har tjänat sitt syfte att hjälpa mig att skapa detta rum. Här är jag i relation med livet och mig själv, och jag vet att allt som finns här redan är, för det har jag redan förberett och skapat! Här är jag hemma, här är jag liv, här är jag kärlek och tillhörighet. Jag känner mig hel.
Jag fortsätter mitt utforskandet av det jag än så länge fortsätter att benämna för rummet och leker mig fram med rodret i hand, samtidigt som jag fortsätter att utforska både nya och välkända delar av planeten!
Allt jag vill är att uppleva, upptäcka, beröra och bli berörd.
————————————-
Then it’s time for me to leave the healing energy and environment at Koh Phangan and keep going on my journey on the planet. It’s with both sorrow and a deep gratitude that I step on the ferry to Surat Thani and the mainland again.
On the island with it’s lush and rolling nature and magical sunsets I’ve had my home for three weeks and become a part of the islands rhythm and puls. I’ve breathe with it, found nutrition with it, my heart has found the same pulse as the island vibrating in. I’ve cried here together with the rain, I’ve laughed here together with the sun and I’ve been angry here together with the thunder.
I’ve healed here in so many different ways both on my outside and on my inside and I’ve transformed here.
I’ve had the time and space I needed to integrate before I was ready to step in to the new room of light, love, sustainability and stability. 
I realise that I’ve been in this new room for a while already, but I wasn’t ready to close the door to the old room until last Friday. It was then first that I was ready on all levels.
I’ve been given signs during some time now, actually from the beginning of my journey, sighs as that my inner guidance
I’m so used to not always have been there lately, which have caused some confusion and frustration inside me.
Signs that it’s time to take over the steering wheel and drive myself and not be a passenger anymore. Signs that it literally was time to dig and carve out the last part from my inner, and this time even dig a little bit deeper.
I’ve had to totally let go of my control and have been fully in the hands of healthcare that I realised I’ve been looking down at. I’ve had to fully surrender to others both knowledge and care.
When I closed the door to the previous room it only took three days for my wound was healed l. I’m now ready, ready to have control over the steering wheel by my self.
I choose to see this from a playful perspective and play and try on my way to see how it is to decide by my self and to learn from my mistakes. At the same time I realise that I thought I was a free spirit but realise that how can I’ve been that, when “somebody” always showed the way….!?
I think that the one that showed the way I the previous room was the light and love, and now when I’m all ”grown up” it doesn’t have to show the way anymore, because now I am love. So now when I’m grown up enough to stand on my own legs, and maybe even help to lead others to the same ❤
My journey now continues to more northern parts of Thailand, still I have a few more days left on my 60 days visa, so I’m going to spend them in Kanchanaburi a little bit west from Bangkok. In Kanchanaburi there is a lot of nature areas and waterfalls, and the bridge over the river Kwai is there. It’s time for a little history and nature experiences before the journey continues to Cambodia and Siam Rep on Wednesday. I was there 10 years ago and that was my very first experience of Asia. Already then I felt in love and it will be interesting to go back to the place where everything started. Will I have the same feeling today?
I have no idea of where this new room is located or what word I should use to describe it. Maybe it’s Nirvana, or maybe it is a whole new place in a whole new direction. I’ve maybe created something new, or maybe it’s something already well known.
One thing I do know it that the feeling of loneliness and the longing for belonging that earlier sometimes could take my breath away is now calm inside of me, and it has been for a while now. It was so simple that it was connected to that it was the only way and language as my inner self could express it self in, the only relation I had to what tried to come trough. It never been about relationships and belonging to other people of different kind, it have always been about my relationship with life itself and to myself.
Now when I can see how it’s all connected I can see how many of the people that I’ve been I touch with and meet trough the years all have represented different parts of me and helped me to create the sustainability and stability in this new room that has been decorated for me and of me during a longer period of time.
Through all meetings with others I’ve received more and more assurance that I’m on the right path, that I’m on my way to accomplish all I’ve ever wished for, and here I am, in this sustainable and stabil creation of all my dreams and wishes! The feeling on loneliness aren’t needed anymore. It has served its purpose to help me create this room.
Here am I in relation with life and myself, and I know that everything here already is, because I’ve already prepared and created it!
Here am I home, here am I life, here am I love and belonging. I feel whole.
I keep going with my explanation of what I for now keep calling the room, and play my way forward wit the steering wheel in my hand, while I keep on Experian’s explore both new and also well known parts of the planet!
All I want to do is experience, explore, touch and get touched.

Alla dessa val som behöver göras hela tiden………

Varför alla dessa valmöjligheter? Alla olika val gör så att jag går sönder. Hela tiden ställa jag inför en massa val, vart jag ska äta, vad jag ska äta, när jag ska äta, vart jag ska åka, vart jag ska bo, hur jag ska åka, när jag ska åka, vad jag vill se och vad jag vill göra, när jag ska göra det och på vilket sätt jag ska göra det. Överallt och hela tiden alla dessa val, och just nu så gör det mig bara förvirrad, för jag känner inte det självklara valet.

Sista tiden så har alla val bara blivit svårare och svårare att göra och jag har börjat tvivla på mig själv att jag inte längre klarar att välja rätt.
Jag vet inte hur jag ska tyda signalerna i kroppen och gör ”felaktiga” val baserat utifrån förvirring.
Jag gråter av förtvivlan av att inte förstå.
Allt har eskalerat sedan loppan bet mig, så logiskt sett så har det varit och är en förberedelse för övergången till det nya rummet, jag förstår och ser det. Men det känns som att jag helt har tappat kontakten med mig själv. Jag är förvirrad och smått handlingsförlamad, jag vet inte hur jag ska kunna göra alla dessa val…… jag har på så länge inte behövt tänka överhuvudtaget, utan bara gjort, och nu måste jag helt enkelt ta besluten själv igen…….livet känns plötsligt inte lika enkelt längre…..
Oj, oj, oj vilken intressant resa det kommer att bli den närmsta tiden, att anpassa mig och känna in det här nya rummet, lära mig hur det fungerar och träna på att ta aktiva beslut och inte som tidigare, vänta på en guidning som ändå inte kommer. Jag känner mig som ny här på jorden, och att jag nu får träna på hur det är att vara mänsklig, och ser att processen har hållit på egentligen sedan jag började min resa.
Just nu känns det som att jag har klivit hela vägen och ännu länge tillbaka på min väg. Tillbaka till innan födelsen. Tillbaka till klassrummet och första skoldagen och att jag måste lära mig allt från början igen, med justeringar för att saker ska kunna fungera i detta nya rum.
Ja, förvirringen är verkligen stor, för vad och vem kan jag lita på när min inre vägledning känns avstängd?
Hur gör jag? Hur gör människor?
Så klart att det finns en mening med allt det här och att det givetvis är en form av ”uppgradering”, men just nu jag skulle verkligen uppskatta en mentor och vägledare, någon som kan visa mig hur man gör, visa mig hur det fungerar och som kan hjälpa mig ta besluten nu så här i början.
För just nu känns alla val jag aktivt måste göra övermäktiga.
Men så är det ju, jag måste göra felaktiga val för att lära mig göra rätt sorts val…..attans, hahaha.
Jag tar också mycket lättare och starkare in andras känslor nu och på större avstånd än tidigare vilket gör mig ännu mer förvirrad och osäker.
Den självsäkerhet jag byggt upp under en lång tid genom att lära känna mig och vad som är mitt är som bortblåst.
Jag är ute på en gungfly och går……..
Jag inser också att i och med övergången till det nya rummet så har mitt chakrasystem stängts ner. Den aktivitet som jag sista tiden har känt runt solar plexus har varit en som en sista städning och rening för att vid övergången kunna stänga ner, avaktivera eller sätta chakrana i viloläge. Dom behövs inte längre för informationsbearbetningen ligger nu utanför mig själv.
Det är slut med att ”go with the flow” för det finns inget flöde eller någon information fören jag tar ett aktivt beslut, först då börjar informationen att flöda, vilket innebär att jag troligen kommer att få använda min hjärna och mitt ego en hel del framöver till att ta mig framåt, så nu behöver jag vända på myntet och ha tillit till egot och hjärnan på samma sätt som jag under många år har bett dom ha om att ha tillit till mitt hjärta och min själ.
En spännande utbildning i hur vi alla kan leva i symbios med varandra i denna kropp och hur vi tillsammans hittar strategier för att skapa det bästa. Hm, intressant…….
För ca ett och ett halvt år sedan så märkte jag märkliga fenomen i kroppen, eller rättare sagt, avsaknaden av. I situationer där jag tidigare reagerat autonomt med känslor och reaktioner så hände nu ingenting i min kropp, det var som att kopplingen mellan mina känslor och nervsystemet var bruten. Jag funderade först i banorna att jag mist min empati och medkänsla, för den första tanken var att jag kände mig känslomässigt avtrubbad och känslokall,  och många gånger var det mer chockerande att inte få en autonom reaktion än själva händelsen som i normala fall tidigare skulle ha utlöst en reaktion. Så småningom insåg jag att detta var nu det tillstånd där jag befann mig och jag insåg också att jag var långt ifrån avtrubbad eller känslokall, jag bara reagerade inte i onödan på något som inte behövde en reaktion. Jag kände massor vid rätt tillfällen och upplevde många gånger mer känslor än tidigare.
Det här har också hjälp mig att lättare släppa taget om saker och det har hjälpt mig igenom mina ibland smärtsamma beslut och hjälpt mig att alltid agera utifrån kärlek.
Idag vet jag vad som hänt, det finns en vetenskaplig förklaring bakom det. Att genom meditation och mindfulness så utvecklas nervtrådarna som går från vår prefrontal cortex  (vår rationella del av hjärnan) till amygdala i vår känslomässiga del av hjärnan. Den känslomässiga delen av hjärnan är bland annat ansvarig för känslor som rädsla och ilska och dess jobb är att hålla oss i säkerhet. Amygdala skannar av allt som händer och gör bedömningen tryggt – otryggt, och tar hellre det säkra före det osäkra och slår på vårt flyktsystem. Så genom mindfulness och meditation så utvecklas dessa nervtrådar vilket leder till att den rationella hjärnan lättare kan säga till den känslomässiga hjärnan att det är falskt alarm, vilket leder till att det autonoma systemet inte triggas igång lika lätt. Så det är vad som hänt i min hjärna, jag har helt enkelt utvecklat detta nervtrådar och reagerar inte känslomässigt eller autonomt längre på saker jag inte behöver reagera på, väldigt skönt kan jag bara säga 🙂
Dock så vet jag inte nu vad som händer i mitt system. Jag vet inte ännu vad som sker inom mig, vilket skapar en förvirring i sig. Jag känner inte ett behov att att veta eller förstå i dagsläget, jag har tillit till att jag en dag kommer att förstå, dock så skulle det just nu underlätta att få lite hjälp med alla jordliga val 😉
Helt klart är att något förändras i mitt system igen, att något biologiskt sker inom mig. Jag upplever både gravitationen, tiden och densiteten annorlunda än tidigare.
Om du känner igen dig och har konkreta tips på hur du gjort så är jag tacksam om du vill dela med dig av dom =)
Mitt ben har nu läkt så det är dags för mig att efter tre veckors vila, läkning, återhämtning och integrering resa vidare. Imorgon så ska jag på något sätt, vet inte vilket ännu då det är för många val, ta mig till Kanchanaburi för några dagar innan jag på onsdag reser till Kambodja (det är bokat och klart i alla fall).
Jag kommer för alltid att bära med mig denna plats i mitt hjärta, den har gett mig mer än jag någonsin kunnat önska och jag har även lärt mig att se med nya ögon på både sjukvård och försäkringsbolag efter denna erfarenhet med loppan. Jag har varit så servad av försäkringsbolaget sedan dag ett och så kärleksfullt omhändertagen på sjukhuset varje dag. Mina tidigare erfarenheter av både sjukhus, läkare och försäkringsbolag har inte varit speciellt bra kan jag säga, så jag är evigt tacksam att få se en annan sida och återigen komma tillbaka till och bli påmind om orsaken till varför vi som valt att jobba med sjuk och friskvård just valt att göra det, vi har alla en djup önskan av att hjälpa och stärka individen, och oavsett om det är inom den traditionella vården eller via den alternativa vården (som jag valt) så vill vi alla detsamma, det är bara sättet att göra det på som skiljer sig åt. Båda behövs, allt beror på stundens behov.
Det känns lite läskigt nu att komma igång efter dessa veckor, hur ska det gå att ge sig ut i världen igen utifrån detta nya rum?
Fortsättning följer…..

Jag passerade EXIT. / I passed EXIT.

I fredags så gjorde jag ett medvetet val och gick ut genom dörren som det stod EXIT på och sparkade lite lätt igen den bakom mig, utan att vända mig om.

Jag sa tack till rummet där så mycket har skapats, utvecklats och vecklats ut.

Rummet där jag varit under en längre tid och vänt ut och in på mig, packat upp och skakat ur ryggsäcken, lärt känna nya sidor av mig själv, och lärt mig att villkorslöst älska alla dessa sidor, rummet där så mycket har transformerats, kollapsat och expanderat, rummet där jag kreativt skapat så mycket utifrån hjärtat, där jag tränat på att sätta gränser och på att bejaka mig själv, rummet där jag vågat öppna upp och vara brutalt ärlig mot mig själv, där jag med ett öppet sinne och utan dömande tränat på att möta mig själv och andra. Rummet där jag praktiserat compassion och utifrån hjärtat mött så många läromästare. Rummet där jag mött mycket djup smärta, skuggor och mörker, samtidigt som det är rummet där jag mött ovillkorlig kärlek, bliss, glädje, magi och framför allt fått lära mig tacksamhetens gåva.

Det är rummet där jag mött så många soulsisters och soulbrothers och odlat så många djupa och fina relationer. Det är rummet där jag har lärt mig och hittat mitt egenvärde och tagit klivet ut för att börja följa mitt hjärtas väg och innersta längtan.

Det är rummet där jag lärt mig att känna tillit både till mig själv och till universum, att släppa kontrollen och fullständigt just go with the flow.

Det är rummet där jag lärt mig så mycket och tillgodogjort mig så mycket kunskap om kroppen, själen, energier och vibrationer. Rummet där jag har fått ta emot så mycket kärlek och fått så många underbara gåvor utav andra. Rummet där jag lärt mig att älska både mig själv och andra, där jag lärt mig hur kärlek känns och vad det är. Det är rummet där jag har haft möjlighet att känna mig fram och hitta min innersta drivkraft och passion. Rummet där jag hittat tillbaka till glädje och skrattet inom mig, där jag har lärt mig att leka och njuta med alla sinnen.

Det är rummet där jag varit ända sedan jag medvetet började min andliga och spirituella resa och där jag har byggt grunden till att skapa hållbarhet och stabilitet för framtiden.

Jag har nu sagt tack och lämnat detta rum bakom mig med den djupaste tacksamheten vibrerande i hela mitt väsen.

 

 

Så sent som i fredags så blev jag medveten om att den känsla och upplevelse som jag har haft sista tiden av att allt som jag upplever är en upprepning av tidigare upplevelser. Inget fel med det, men jag har känt mig ordentligt redo för något nytt ett tag nu. Inte bara liknande upplevelser i nya skepnader, utan helt nya upplevelser.

Jag insåg helt enkelt att jag har upplevt och upptäckt allt jag kan i rummet som jag befann mig i, men detta såg jag först när jag fick vetskapen om att det fanns en EXIT, och då först föll alla bitar på plats.

Utan tvekan så kände jag att det var genom EXIT jag skulle gå, omedelbart och utan att passera gå.

 

 

I detta nya rum så är strukturen redan skapad i hållbarhet och stabilitet. Den grund och plattform som jag byggt i förra rummet är redan här. Det är rummet är hållbarhet och stabilitet, det är inget jag behöver fortsätta att skapa, för det är redan.

I det här rummet finns och  är allt som jag förberett för i det förra rummet.

Här finns hållbarhet och stabilitet i allt. I alla relationer, oavsett vilken form. I all tankar, idéer och skapelser. Här är saker beständigt och varaktigt och jag behöver inte fundera på något längre.

I det förra rummet så var det min uppgift att ge näring och rätt förutsättningar till min kropp och till det jag vill se i den yttre världen för att kunna växa.

I detta nya rum så är det rummet som ger näring och förutsättningar till mig för att kunna växa.

Det jag sått i förra rummet har redan grott och växer hållbart och stabilt här.

Här kan jag se frukten av det jag sått och det är skörden som förser mina behov.

Det som från det förra rummet inte innehåller hållbarhet och stabilitet kommer med automatik att försvinna nu i detta rum. Så jag behöver inte längre fundera eller oroa mig för om det jag upplever, skapar och möter är hållbart, för allt som är här är.

Det är först nu när jag passerat EXIT och stängt dörren till det tidigare rummet som jag verkligen börjar att se och förstå möjligheterna som detta rum innehåller och det kommer att ta ett tag att anpassa mig till det nya, till att lära mig att navigera här.

Men jag har redan fått ta del av smakprov på vad detta rum erbjuder.

Jag har som ni kanske vet spenderat de senaste 2 1/2 veckorna med att dagligen åka till sjukhuset här på Koh Phangan för att lägga om de sår som var loppans gåva till mig. Jag har dagligen sett små förändringar och att läkningen sakta går framåt, en millimeter i taget, och så i fredags eftermiddag då jag var där så hade hålet i benet drastiskt och över natten, minskat till hälften! Och på lördagen ytterligare minskning, denna gång drastiskt på djupet vilket innebar att det nu räcker med att gå varannan dag istället för varje dag, samt att läkningen nu kommit så långt att jag får ha vattentät omläggning så jag kan duscha ordentligt och även ta kortare bad i havet, dock med försiktighet. Detta har hänt efter att jag passerar EXIT.

Det här innebär även att jag nu efter snart 3 veckors total avkoppling och vila på denna magiska öj, kan börja att titta på vad nästa steg på min resa skulle kunna vara.

Det har varit helt blankt framför mig och jag har inte känt någon energi åt något håll alls sedan läkaren bokstavligen tog en sked och grävde ut var och infekterad vävnad ur mitt ben och min handled och lämnade djupa hål efter sig som måste läka inifrån och ut.

Den närmsta tiden kommer troligen att vara en period av att känna mig fram. Att upptäcka hur saker fungerar jämför med i det tidigare rummet. Fungerar intuitionen och mottagandet av information på samma sätt? Är min inre vetskap på samma sätt? Eller kommer jag nu få upptäcka och utforska helt nya sätt? Svaret på frågorna är troligen både ja och nej.

 

 

Jag ser fram emot att börja utforska och inreda detta nya rum och upptäcka vad det erbjuder.

Jag ser på världen med nya ögon och med en djup vetskap om att det som skapats här redan är hållbart och stabilt, vilket innebär att även min intention med denna resa som är att bidra till världsfreden, redan är hållbar och stabil, vilket i sin tur innebär att världsfreden redan är skapad. Den har varit skapad hela tiden. Jag behövde bara kliva in i det nya rummet för att upptäcka det =) <3

I see you <3 <3 <3 


Last Friday I made a choice and past the door that had a big EXIT sign above, and without looking back, slightly kicked  the door behind me.
I said thank you to the room where so much has been created, experienced, explored an unfolded.

The room where I’ve been for a long time and turned my self inside out, unpacked my bag back and shake it, learn to know new sides of myself and learn to unconditionally love all these different sides, the room where so much has transformed, collapsed and expanded, the room where I creatively created from my heart, where I’ve trained to set boundaries and to listen to my inner voice, the room where I had the courage to be brutally honest with myself, where I with a open mind and without any judgement trained to meet myself and other.
The room where I practiced compassion and from my heart meet so many masters. The room where I meet so much deep pain, shadows and darkness, and at the same time so much unconditional love, bliss, joy, magic and learned the gift in gratitude.
It’s the room where I meet so many
soul sisters and soul brothers and grown so many deep and beautiful relations. It’s the room where I learned to se my own value and taken the step to start following the road from my heart and inner desire.
It’s the room where I’ve learned to have faith and trust in myself and to the universe, to let go of the control and to fully go with the flow.
It’s the room where I’ve learned so much and gained knowledge about the body, soul, energies and vibrations. The room where I received so much love and  received so many wonderful gifts from others.
The room where I’ve learned to love both myself and others, I where I’ve learned what love is all about.
It’s the room where I had the opportunity to just feel my way and to find my inner power and passion.
The room where I’ve found my way back to the joy and laughter inside of me, where I’ve learned to play and enjoy with all senses.
It’s the room where I’ve been since I consciously started me spiritual journey and where I’ve built the foundation to  sustainability and stability for the future.
Now I’ve said thank you and left this room behind me with the deepest gratitude vibrating inside my whole being.
Lately I’ve had the feeling and experience of that all I experience is just a repetition of previous experiences, just in another costume and as late as last Friday I just got aware of it. Nothing wrong with repetition, but for a while now I felt so ready for something new. Not just the same experiences in different costumes, but a whole new kind of experiences.
And then I simply realised that I’ve been experienced and explored everything that is to experience in the room I was in, but I didn’t understand it before I got the knowledge about that there was an EXIT, first then everything would fall into place.
So without any hesitation I knew that it was pass EXIT I should go, immediately without passing go.
In this new room is the structure already created in sustainability and stability. The platform and foundation that I built in the previous room already is here. This room is sustainability and stability in everything, there’s nothing I have to keep on creating, because it is already.
In this room is everything I prepared for in the previous room.
Here is sustainability and stability in everything. All relations, regardless of shape. In all thoughts, ideas and creations. Here is everything beständigt?????and varaktigt???? and I don’t have to think about anything anymore.
In the previous room it was my mission to give nurture and the right circumstances for growth to my body and the things I wanted to see manifested in the outer world.
In this new room It is the room that gives nurture and right circumstances to me for my growth.
The seeds I planted in the previous room already grown and are growing sustainable and stable here.
Here I can see the fruit of what I planted, and it’s the harvest that’s proving for my needs.
The things from the previous room that doesn’t contain sustainability and stability will automatically disappear in this room. So I don’t have to think and worry about if what I experience, create and meet here is sustainable, because everything that is is.
It’s first now when I passed the EXIT and closed the door behind me that I really start to see and understand the possibility’s that’s provided, and it will probably take a while to adjust and adapt to all this new, and to learn to navigate here.
I’ve already got a teaser of what this room offers.
As you might know I’ve spent the last 2 1/2 weeks to daily go to the hospital here at Koh Phangan to get the wounds that was the fleas gift to me, cleaned.
I’ve daily seen small changes that the healing process slowly goes in the right direction, one millimetre at a time, and then when I was at the hospital last Friday afternoon the wound and hole in my leg had drastically and over the night minimised to half! And on Saturday even more, and this time on the depth, which means that now I jut have to go to the hospital every second day instead of every day, and that the healing is so god that I now have waterproof cover so I can take a proper shower and even take a shorter swim in the ocean if I’m careful. And this happened after I passed EXIT.
It also means that I now after soon 3 weeks total relaxation and rest at this magical island, now can start to look what next step on my journey could be. It’s been totally blank in front of me and I haven’t felt any energy in any direction at all since the doctor literally took a spoon to dig out the infected tissue from my leg and wrist and left behind deep holes that had to heal from inside and out.
The closest time to come is probably a period of just slowly take one step at a time and adjust. A time to explore how things work here compared to the previous room.
Is my intuition and receiving information still the same? Is my inner voice and knowledge the same? Or may a now experience and explore totally new ways ? The answer is probably both yes and no.
I’m looking forward to stat to explore and decorate this new room and experience what it is offering.
I look at the world with new eyes and a deep knowledge about that what’s created here already is sustainability and stability, which mean that also my intention with this journey to contribute to world peace is sustainable and stable, which means that it has already been created. It’s been created all the time. I just had so step in to the new room to realise it =) <3
I see you <3 <3 <3

 

En annan sorts resa. / A different kind of journey.

Jag vill dela en magisk resa med er.

 

År 2000 så skadade jag min nacke allvarligt i en trafikolycka, vilket drygt 7 år senare ledde till en steloperation av de två översta nackkotorna. Så i 10 års tid  åt jag dagligen maxdoser på morfinpreparat, muskelavslappnande och andra starka läkemedel.

 

Alla starka mediciner slog ut min kropp totalt. Min matsmältning försämrades, mitt näringsupptag, mitt hormonsystem och min metabolism osv.
Även genom nackskadan så skadades min hjärna och mitt centrala nervsystem vilket ledde till en form av utbrändhet, med en annan orsak än vanligt. Allt det här samt mycket annat, bla lång användning av olika hormonella preventivmedel skapade en stor obalans i mitt system och i min kropp.

 

I januari 2010 så slutade jag ta alla syntetiska preparat och jag valde i stället alternativa och naturliga medel samt många olika alternativa behandlingsmetoder, och vägen till att återställa kroppen har hållit på sedan dess.

 

Nåväl, dit jag vill komma med det här är att jag tidigare alltid haft lätt för att hålla vikten, men successivt pga det jag nämner ovan så har jag haft svårare och svårare att hålla vikten, och jag har känt hur min kropp är i obalans och hur flödet i kroppen är blockerat. Hur mycket jag än lärt och utbildat mig inom alternativ medicin, och hur många andra terapeuter jag än sökt hjälp hos så jag jag aldrig nått hela vägen fram, någonting har saknats.

 

Så förra sommaren sände jag ut en bön till universum att sända mig någon som kan hjälpa mig, och i augusti, närmare bestämt den 26, så möter jag henne.
Vi möts på ett event i Stockholm och när hon berättar att hon har en hälsoklinik i Karibien där hon hjälper människor att gå ner i vikt genom att omprogrammera deras hjärna med frekvensmedicin och kost så kände jag direkt att det är var henne jag letat efter. (Inte för att få hjälp med att gå ner i vikt utan för att omprogrammera och reboota min hjärna till ursprungsläget.)

 

Jag bokade en konsultation och började hennes program den 19 september.
Hon rekommenderade mig även att göra en tarmsköljning vilken i sin tur resulterade i en upptäckt att jag var kraftigt infekterad med parasiter och det jag hela tiden vetat bekräftades via irisdiagnostik, bla att mitt näringsupptag var katastrofalt dåligt pga parasiterna, och då har jag ändå under 10 års tid ätit mängder med kraftfulla och rena näringspreparat…..!

 

Irisdiagnostik, mitt högra öga / Iris diagnostic, my right eye

 

Så den 16/10 börjar en omfattande utrensning av parasiter, och den håller på än idag.

 

Det här tillsammans med Evas kostprogram Bülowmetoden har förändrat mitt liv.

 

Jag visste inte innan att jag var missnöjd med min kropp och min vikt, men efter att jag genom att följa Evas program tappade närmare 15 kg på 2 månader så insåg jag hur jag lurat mig själv under många år!
Här var jag ju, den jag visste innerst inne att jag var, den jag hela tiden omedvetet letat efter.

 

Programmet innebär en förändrad livsstil och det är inte en quickfix för att sedan gå tillbaka till det som var innan. Programmet är för resten utan mitt liv.
Successivt programmeras hjärnan om och går tillbaka till att fungera som den ska, innan alla obalanser uppstod.

 

Jag börjar äntligen märka ordentliga resultat på att kroppen återgår till sitt ursprung, dag för dag så märker jag hur flödet förbättras och hur kroppen omstruktureras. Näringsupptaget är drastiskt förbättrat och jag jobbar nu med att bygga upp kroppen, dess styrka, muskulatur och system till att fungera så optimalt som det går, och jag måste säga att jag är jäkligt stolt över mig själv, jag är snart fyllda 44 år, och har tillbaka min kropp som ~ 20-25, fast ännu bättre 😉

 

Min vikt när jag började var 75.3, idag stod vågen på 59.8 = – 15.5 kg!

 

         
Min transformeringsprocess / My tranformation process.

 

Än så har jag en bit kvar innan jag är i mål helt vad gäller att återställa den till vad den en gång fungerade, men jag är en god bit på väg! Kroppen vet själv hur den ska vara för att fungera optimalt, mitt jobb är att ge den rätt förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb 🙂

 

Jag vill dela denna historia med er för att visa att ingenting är omöjligt. Om jag kan så kan du. Ibland kanske svaret och hjälpen ligger långt framåt, men fortsätt att sträva efter ditt mål, vad det nu än är, och vad du än gör så ge inte upp!
En dag så har du svaret du söker framför dig, du behöver bara vara uppmärksam på när det kommer!

 

Jag vill tack dig Eva Bülow och Maria Sten  och Christina Weldero på Hela hälsan, från djupet av mitt hjärta för att hjälp ❤?? jag är er evigt tacksam ❤??
Om du vill veta mera om Eva och hennes metod så kan du läsa mera här:  Bülowmetoden
och här kan du kan läsa om tarmsköljning hos Hela hälsan.

 

Jag svarar gärna i den mån jag kan på dina frågor så tveka inte att höra av dig ❤??

 

Hur blir det bättre än så här?
Vad mer är möjligt?

 

Love Life! Peace ???✌❤

 

—————————————————
I want to share a magic story with you all.

 

The year 2000 I was in a car accident and got a serious neck injury.  Little more than 7 years later it led to a fusion, a stiff operation of the two first neck vertebrae’s. So for 10 years time I daily took max dosage of strong pharmaceutical drugs like morphine, muscle relaxant for an example.

 

All this strong drugs created huge imbalances in many of my bodily system. Min digestion deteriorated, my uptake of nutrition was horrible, my hormones were upside down, my metabolism and so on.

 

From the neck injury I also got brain injuries and damage to the central nervous system, which led to a sort of burn out.

 

All this plus a lot of other things, for example a longing use of different contraceptives created a big imbalance in my system and body.

 

I stopped using all synthetic drugs in January 2010 though I instead chose alternative and natural products and a lot of different alternative treatments. And the path to reset my body has been going on since then.

 

Well, what I want to tell you is that earlier in my life I had no problem to keep my weight, but slowly because of all the things above, it had been harder and harder to keep it and I’ve felt how my body is in imbalance and how the flow through my body is blocked.

 

It hasn’t made any different even how much I’ve learned and educated within alternative medicine, and how many other therapists I’ve seen, the last piece of the puzzle has always been missing.

 

So last summer I sent out a prayer to universe to send me someone that could help me, and so the 26 of August, I meet her. We were both attending to a lecture in Stockholm and when she tell me that she has a health clinic in the Caribbean where she helps people loose weight by reprogramming their brain with frequency medicine and diet, I immediately felt that she was the woman I been looking for. (Not for the main reason to loose weight, but to reboot and reprogram my brain).

 

I booked a consultation and started her program on the 19 of September.
She also recommended me to do a colonic irrigation, which led to that we noticed that I was heavily infected with parasites, and what I always knew was confirmed through iris diagnosis. For example that my uptake of nutrition was very bad because of the parasites, even though I during 10 yers time had been taken powerful nutritional supplements…..!

 

So the 16/10 I started a extensive parasite cleanse, and I still do it.

 

The colonic irrigation together with Eva’s program has changed my life.

 

I didn’t know before I started that I was dissatisfied with my body and weight, but after following the program for 2 month and at that time lost nearly 15 kilo, I realised how I’ve been fooling my self for many years!

 

Here I was! The person I deep inside knew I was, the person I subconsciously been looking for, and now have found.

 

The program means a different lifestyle, a different way of thinking. It’s not a quick fix and then after go back to how it used to be. The program is for the rest of my life.
Gradually my brain is reprogrammed to go back to how it should be, before all imbalances was created.

 

Finally I start to notice big results that my body slowly is going back to its origin. Day by day I notice how the flow improves and how the body is restructured.
The nutritional uptake is dramatically improved and I now I work to build up my body’s strength, muscles and system to work as optimal as it can, and I have to say that I’m so proud of my self, I’m soon turning 44, and have my body from when I was ~ 20-25 back, but now in a even better version 😉

 

My weight when I started was 75.3, today it’s 59.8 = – 15.5 kg!

 

Still I’ve not passed the finishline, but I’m a good  bit on the way to restore it to how it should work. The body knows by it self how to become optimal, my job is to give it the right circumstances to do it’s job 🙂

 

I want to charge this story with you to show that nothing is impossible. If I can do it, so can you. Sometimes the answer and help is a little bit in the future, but keep on strive to your goal, whatever it may be, and whatever you do, don’t give up!
One day you will have your answer in front of you, you just have do be aware enough to see i!
I want to thank you Eva Bülow and also Maria Stern and Christina Weldero at Hela Hälsan from the bottom of my heart ? I’m forever grateful ??❤

 

If you want to know more about Eva an her method you can read more here:
and here can you read more about colonial irrigation at Hela Hälsan.

 

I’ll be happy to answer any questions as far as I can, so don’t hesitate to get in touch with me ❤??

 

How does it become better than this?
What more is possible?

 

Love Life! Peace ???✌❤

Med en perfekt balans mellan ljus och mörker så tror jag att vi kan nå fred på jorden. / With a perfect balance between light and darkness I believe we can reach world peace.

Jag vaknade med en konstig energi och känsla idag. Smått yrslig, lite nedstämd och smått irriterad.

Senaste tiden så har en känsla av fullbordan växt inom mig, en känsla av att cirkeln är på väg att slutas. Det är något som byggs upp inom mig och det känns som att ett skifte är på väg. Både inom mig och utom mig.

Jorden står och väger i en vågskål och vi som valt att balansera ljus och mörker inom oss möter nu ”the final test”.

Saker vi trodde vi var färdiga med för längesen kommer ännu en gång upp till ytan, och för många inklusive mig själv så är det den fysiska kroppen som denna gång drabbas.

Jag blir påmind om gamla skador och besvär och såren efter infektionen som loppan orsakade kliar nu emellanåt något alldeles galet!

Jag kan se hela denna händelse väldigt bokstavligt.

Allt ser från början bra ut på utsidan men sakta så sprider sig infektionen under ytan.

Det infekterade skärs sedan upp och all den döda och infekterade vävnaden gröps bokstavligen ut med en ”sked”. Två gånger till och med. Detta lämnar ett djupt hål i mig som måste hållas öppet för att sakta läkas inifrån.

När läkningen kommit en bit på väg så sätter klådan in, den där klådan som emellanåt kan göra en tokig, irriterad och frustrerad.

Allt detta är en beskrivning av hur det är att jobba med sig själv och det som kallas personlig utveckling.

Skillnaden denna gång är att det bokstavligen skett och sker med min kropp.

Jag väljer att se det som slutet på en era och början på en ny. Ett skifte, en gigantisk transformation där allt en sista (troligen inte) gång kommer upp så att till slut cirkeln en gång för alla kan slutas.

Energin så här när det närmar sig fullmåne är alltid stark och ger oss en möjlighet att släppa och lämna saker bakom oss, men denna gång känns den extra stark och jag har en känsla av att den kommer att påverka oss på oanade sätt.

Själv känner jag att jag successivt de senaste dagarna långsamt är på väg ner och in en ett väldigt relaxat och avslappnat mode. Jag vill mindre och mindre prestera något i det yttre utan mest bara vara och tankarna finns där på att ta några dagars välbehövlig paus från alla sociala medier.

Bara vara ännu mer och låta kroppen på egen hand jobba och processa det som behöver processas, släppas, lämnas och läkas.

Även om jag känner mig väldigt avslappnad så känner jag att kroppen och knoppen jobbar på högvarv med många olika saker, och det yttrar sig i till exempel yrsel, irritation och olustiga känslor utan direkt ursprung som jag upplever idag, men även en trötthet och nätter av drömlös sömn.

Allt sker i en rasande fart och kroppen är så finurlig som skapar möjlighet för min kropp att vila på detta sätt.

Jag förstår att det inte är på ett tyst meditationsretreat jag ska vara, jag har fått tillräckligt med insikter för ett tag, utan det är vila som gäller nu för att integrera alla dessa insikter, intryck och upplevelser som jag behöver.

Och idag kan jag inte ens ana nästa steg. Jag vet ingenting om vart det bär av härnäst. Jag känner ingen tydlig energi åt något håll och skulle väl mest kunna stanna här på denna fantastiska plats för alltid och helt glömma omvärlden 😉

Jag litar helt på att när det är dags så vet jag vad nästa steg är, och tills dess så njuter jag här av att bara vara, att besöka sjukhuset varje dag och följa läkningen och att se tydliga resultat dag för dag, även om läkarna tror att jag får räkna med minst en vecka till. Inte gör det mig något 🙂

Jag skrev ”vi som valt att balansera ljus och mörker inom oss”. Vaddå mörker kanske du tänker. Som ljusarbetare så fokuserar vi väl på ljuset?!

Ja, jag har försökt med det, men det gick inte så bra för det skapade en obalans och en stress inom mig att försöka ta bort den del av mig som är mörk. Jag ser det som yin och yang där det är en perfekt balans mellan det ljusa och det mörka, och om jag istället accepterar alla delar av mig själv, även de mörka och destruktiva och erkänner dom för mig själv helt utan att döma, så innebär det att en perfekt balans skapas inom mig.

Jag väljer helt enkelt att inte motarbeta eller försöka förändra något, och jag väljer inte eller tar ställning för någon del av mig, jag väljer helt enkelt att se och bejaka alla delar av mig, även mina så kallade skuggsidor.

Jag tror inte att vi kan vinna över mörkret genom att ta ställning och välja ljuset. För om jag väljer och är för ljuset så är jag automatiskt emot mörkret, och det har vi ju hört otaliga gånger, att det du är emot har en tendens att växa.

Jag tror på neutralitet. Att varken vara för eller emot, utan helt neutral och att erkänna alla delar. Jag brukar använda en fras ur filmen Avatar, ”I see you”.  Den beskriver exakt det förhållningssätt som jag tror kan förändra världen. Det är en fras helt utan dömande och ställningstagande, från en neutral plats inom mig, fylld med villkorslös kärlek.

Det är det jag menar med att balansera ljus och mörker inom mig. Båda behöver få vara där, båda behövs, och en dag så kan det visa sig att det just är mina mörka sidor som är mitt främsta verktyg.

Jag vill inte försöka ta bort någon del av mig, jag tror istället på att bejaka hela mig, alla mina sidor och egenskaper.

Andligheten är oftast förknippad med att vi ska vara så snälla, kärleksfulla och omtänksamma, och bara det skapar dåligt samvete, stress och ångest hos många för att man tänker fel tankar, fokuserar på fel saker och kanske inte är tillräckligt omtänksam, samtidigt som vi ska vara mera egoistiska och göra det som gör oss lyckliga.

Att skapa en varaktig lycka inom dig betyder inte ett liv utan smärta, utan det handlar om det förhållningssätt jag har till saker och ting.

Sedan jag slutade motarbeta mina skuggor och istället lyfter fram dom i ljuset och tittar på dom och erkänner dom med frasen ”I see you”, så har mitt liv blivit mycket enklare. Så här gör jag även i min yttre värld och med människor jag möter. Jag har som målsättning och strävan att alltid vara i ett neutralt och observerande förhållningssätt till mig själv och omgivningen, och idag så upplever jag konstant lycka, även när det gör ont. Och de gånger som min kropp eller mitt ego gör motstånd och jag upplever en kompression så går det blixtsnabbt att komma till en acceptans.

Det är som en liten elektrisk laddning går genom mig kropp och sen slappnar den av i acceptans.

Jag tror fullt och fast på att vi kan nå fred på jorden, och jag tror även på att vi kan nå dit genom att skapa en balans mellan ljus och mörker inom oss själva, och när vi gör det inom oss själva så påverkar och förändrar vi även vår omgivning till det bättre.

Så mitt bidrag till världsfreden är mig själv, och genom att vara mig själv, sprida en tillåtande energi till alla jag på något sätt möter under min resa att vara sig själva. Jag tror att min neutrala energi ger människor hopp och drömmar och samtidigt mod att ta ett steg närmare deras hjärta och jag tror att jag en dag kommer att få fredspriset för att bara vara jag  =)

Jag gillar att drömma stort och jag gillar att jag har valet att välja vad som är sant för mig och vad jag tror på!

Om jag siktar mot stjärnorna så kanske jag i alla fall når månen. Neeee, då når jag stjärnorna ?✌

Loppan gav mig en stor gåva som jag kärleksfullt kommer att vårda och enligt Solögas bok ”Djurens språk” så berättar loppan:

”Du kan förändra världen. Min gåva till dig är att uträtta stordåd. Med denna insikt genomför också loppan allt vad den vill. Med stordåd menas saker som du inte trodde var möjligt att du skulle klara av.”

Kan det bli tydligare än så? <3 =)


Today I woke up with a strange energy and feeling inside. Slightly dizzy, slightly depressed and slightly irritated.

Recently, I had a feeling of completion within me, a feeling that the circle is about to close. Something is built up within me and it feels like a big change and transformation is on its way. Both within me and outside me.

The earth is weighing in a wave bowl, and we who have chosen to balance light and dark within us will now face a final test.

Things we thought we were done with long ago now once again comes to the surface, and for many including myself, it’s the physical body that this time suffering.

I’m reminded of old injuries and discomfort and the wounds after my infection caused by the flea, now itching like crazy!

 

I can see this whole story very literally.

Everything looks good on the outside, but slowly spread the infection below the surface.

The infected area and all the dead tissue is literally excavated with a ”spoon”, twice. This leaves a deep hole in my leg that must be kept open to slowly heal from inside and out.

And now when the healing has come a little bit on the way, the itch starts, an itch that sometimes make you crazy, irritated and frustrated.

All of this is just a description of how it’s to work with yourself and what is called personal development. The difference this time is that it literally happened and happens with my physical body.

I choose to see it as the end of an era and the beginning of a new one. A shift, a giant transformation where all one last (probably not ?) time comes to the surface so that eventually the circle once and for all can be closed.

The energy now when it approaches the full moon is always strong and gives us the opportunity to let go and leave things behind, but this time it feels extra strong for me and it feels like it will affect us all in an unexpected way.

The last few days I’ve gradually slowly getting into a very relaxed and peaceful mode. I want less and less to preform and do something, I just wat to be, and I’m thinking about taking a few days break from all social media to just relax and let all impressions, insights and experience integrate on all levels.

Just be even more and let my body work on its own and process what needs to be processed, released, left behind and heal.

Although I feel very relaxed, I also feel that my body and spiritual being is working on high-speed with many different things, and it manifests itself in dizziness, irritation and unpleasant feelings without a direct origin, just as I experience today, but also a fatigue and nights of dreamless sleep.

Everything happens at a furious speed and the body is so clever that creates the opportunity for my body to rest in this way.

I understand that it’s not a quiet meditation retreat I’ll be at right now, I’ve had enough insights for a while, instead what I need now is time to integrate all those insights, impressions and experiences.

Today I can’t even imagine what the next step will be. I do not know anything about where or what is next. I don’t have any clear energy in any direction,  and I could most likely stay here at this amazing place forever and completely forget all about the outside world 😉

I trust that when it’s time, I’ll know what the next step is, and until then, I’m just enjoying visiting the hospital every day and following my healing and to see clear results day by day, even if the doctors think that I can count on at least one week. It’s not a problem for me ?

I wrote ”we who chose to balance light and darkness within us”. What darkness might you think. As a light worker, shouldn’t we focus on the light?!

Yes, I’ve tried that, but it didn’t work well though it created an imbalance and a stress within me trying to remove the part of me that’s dark. I see it like yin and yang where there is a perfect balance between the white and the black, and if I accept all parts of myself, even the dark and destructive, and acknowledge them completely without judging, that leads to that a perfect balance is created within me.

I simply choose not to oppose or try to change anything, and I don’t choose or take a stand for any part of me, I simply choose to see and embrace all parts of me, even my so-called shadows.

I don’t think we can win over the dark by taking a stand and choosing the light. Because if I choose and take a stand for the light, I’m automatically against the dark, and we’ve heard countless of times that what you’re resisting tends to grow.

I believe in neutrality. To be neither for nor against, but completely neutral and to acknowledge all parts. I usually use a phrase from the movie Avatar, ”I see you”. It describes exactly the approach trough witch I think can change the world. It’s a phrase without judgment, from a neutral place within me, filled with unconditional love.

That’s what I mean by balancing light and darkness within me. Both need to be there, both needed, and one day it may turn out that it’s just my dark sides that are my strength and main tool.

I don’t want to remove any part of me, instead, I’m believing in embracing all of me, all of my sides and characteristics.

Spirituality is usually associated with being so kind, loving and caring, that only that can create bad conscience, stress and anxiety in many people. Stress for thinking the wrong thoughts, focusing on the wrong things, and at the same time as we should be more selfish and egoistic and do whatever makes us happy.

To create an long lasting happiness within you does not mean a life without pain, it’s about the attitude I have about things.

Since I stopped countering my shadows and instead highlighting them in the light and looking at them and acknowledging them with the phrase ”I see you,” my life has become much easier.

This is what I also do with everything I experience and with all the people I meet along my way.

I have the goal and pursuit to always be in a neutral and observational approach to myself and the environment, and today I experience constant happiness, even when it hurts. And the times my body or my ego makes resistance and I experience a compression, it’s very easy to go in to acceptance. It’s like a small electrical charge goes through my body and then relaxes it in acceptance.

I strongly believe that we can achieve peace on earth, and I also believe we can achieve this by creating a balance between light and dark within ourselves, one by one, and when we do that within ourselves, we influence and change even the people around us and our surroundings to the better.

So my contribution to world peace is myself, and by being myself I’m spreading a allowing energy to all I somehow encounter during my journey to be themselves. I think my neutral energy gives people hope and dreams and at the same time takes them one step closer to their hearts and their dreams. I also believe that one day I will get the peace prize, just by being me ???

I like to dream big and I like that I have the choice to choose what’s the truth for me and what I believe in!

If I aim for the stars, I may at least reach the moon. Nooooo, then I will reach the stars ?✌️

The flea gave me a great gift that I will lovingly care for and according to Solögas book ”Animal language”, the flea tells us:

”You can change the world. My gift for you is to accomplish great things. With this insight, the flea does everything it wants and believe in. With great things it means things that you didn’t think was possible that you could accomplish.”

Could the message be any clearer than that? =) <3