Jag väljer annat. / I choose different.

Jag väljer annat.

De senaste dagarna så har minst sagt varit intressanta. Dom har bjudit på tunga och tröga energinivåer och stundvis så har jag känt mig smått apatisk. Känslan att det är något som jag just nu ska vara i har varit stark. Så kom en insikt imorse att ”vem” säger att jag ska vara i detta energitillstånd?! Jag behöver inte alls vara här om jag inte vill, jag kan helt enkelt välja att välja annat! 

Snacka om en skjuts rätt upp igen, allt det tunga och tröga släppte och jag kände hur busigheten och lättheten återvände!! 

Som jag skrivit om tidigare så har jag fått en ny chans till livet, jag återupplever det och har nu möjlighet att välja annat, vilket även du kan göra, vi behöver bara göra oss medvetna om att vi ALLTID har ett val, även gällande om vi vill stanna kvar i tröga och tunga energier. Men ibland så är det svårt att välja annat, för hur det än är så är det faktiskt ganska skönt ibland att stanna i det tunga och tröga. Det är lätt och ibland skönt att få vara smått apatisk och låg, för där i det tillståndet så behöver jag inte ta ansvar. 

Jag behöver inte ta ansvar för vilken energi jag sänder ut till andra. Det tunga och tröga är enkelt, det är utan krav och ansvar, där kan jag bara få vara och glömma resten av världen. Där kan jag drömma om ett liv i kloster, ett liv i ständig stillhet, ett liv utan draman och ansvar. 

Men nej, idag blev jag medveten på en ny nivå om att jag faktiskt kan välja annat även då, jag kan välja att återgå till det lätta och upplyftande, till det jag älskar och brinner för, att sprida min glädje och lycka över livet till min omgivning. 

Så idag väljer jag livet, jag väljer lätthet och ansvar, ansvaret för vilken energi jag sänder ut till min omgivning. Det var som att knäppa med fingrarna så flög jag rätt upp igen, upp till glädjen, leendet och kärleken. Kontakten med alltet och mitt inre blev både klarare och starkare omedelbart! 

Idag firar jag livet lite extra, för jag lärde mig att välja annat, annat än det tunga och tröga! 

Vad väljer du idag? 

——————

I choose different. 

The latest couple of days has indeed been interesting. They offered heavy and low energies and on and off I’ve felt a little apathetic. 

The feeling that this is something I should stay and be in has been strong. So this morning I had an insight of “who” says that I should stay in this energy and condition?! 

I don’t have to stay here if I don’t want to, I can simply choose something else! 

Is was really a ride all the way back up again, all the heavy and low just letted go and I could instantly feel how the easy and mischievous energy returned!! 

As I have wrote before, I experience that I’ve had a new chance to life, I relive my life and now have the opportunity to choose different, that same as you can choose to do, all we need is to make ourselves aware and conscious of that we ALWAYS have a choice, even when it’s about if we want to keep staying in 

The heavy and low energies. 

But sometimes it’s hard to choose different, because sometimes it’s actually really nice to stay in the low and heavy. 

It’s simple and pretty cosy to stay there and be in a apathetic state, because in that state I don’t have to take responsibility. I don’t have to take responsibility of what energy I send out to others. The heavy is simple, it’s without demands and responsibility, in that state I can just be and forget about the rest of the world. 

There I can dream of a live in the monastery, a life in never ending tranquility, a life without dramas and responsibility. 

But no, today I got aware in a new level of that I can actually choose different even then, I can choose to go back in the light and uplifting energies, go back to where I love to be and to what I love to do, spread my joy and happiness over live to my surroundings. 

So today I choose life, I choose ease and responsibility, responsibility of what kind of energy I send out to my surroundings. It was an instant transformation of energy, in a blink I was right back up again, up to joy, smile and love. The contact with oneness and my own inner being went both clearer and stronger in an instant. 

Today I celebrate life a little bit more, because I learned to choose different, different for the heavy and low! 

What is your choice today?

Lämna ett svar