Jag är ute på vift igen / I’m out on the road again

Ute på äventyr igen.

Varje dag är ett äventyr och vissa dagar bjuder på mer spännande äventyr än andra. Jag är sedan ett par veckor på luffen igen, denna gång är det Europa som jag upplever. Vägen leder genom Holland, Belgien, Luxemburg, Tyskland, Österrike, Tjeckien och tillbaka till Tyskland innan jag i mitten av september återvänder en sväng till Sverige igen.
Jag fick häromdagen en av de största insikterna på länge. En insikt som helt vänt upp och ner på min tillvaro och frigjort mängder med energi. Den har kommit till mig under en tid nu i små små delar åt gången för att nu plötsligt bli komplett och fullkomligt skaka om min tillvaro.
Jag har brutit mig loss från en livslång prägling och mönster och jag kan äntligen med hela mitt väsen sätta kärleksfulla gränser för mig själv. Visst har jag satt kärleksfulla gränser tidigare, men ibland har det djupt där inom mig varit kopplat till en känsla av skuld och dåligt samvete. Ibland så har jag till och med inte lyckats att uttrycka mina gränser, dom har fastnat i halsen på mig även om mitt inre har skrikit. I och med denna blockering och mönster så har jag otaliga gånger genom åren tillåtit både fysiska, känslomässiga och energimässiga övergrepp från personer som jag på olika sätt varit i kontakt med.
Jag har helt enkelt inte haft känslan av egenvärde integrerad i hela mig, bara i vissa delar av mig.
Den senaste tiden så har jag gång på gång fått möta olika situationer från mitt förflutna och dom har varit kraftigt belysta med en strålkastare och tydligt visat mig ”förut gjorde och valde du så här i en likande situation. Du kan nu välja att göra på ett annat sätt denna gång och bryta mönstret en gång för alla”. Så jag har valt om och gjort annat hela tiden sedan dess, och varje gång så känns det sååååå oerhört varmt och mjukt inom mig när jag väljer annat.
Steg efter steg så har de olika situationerna guidat mig till att integrera självvärde och självrespekt inom mig på nya nivåer, så att den frigörande insikten kunde landa in med sin fulla kraft häromdagen.
Livet bjuder verkligen på spännande erfarenheter och desto mer ansvar jag tar för mina insikter och mig själv, desto mer levereras. När jag tittar tillbaka på mitt liv så är det just ansvar som varit den avgörande aspekten. Jag tränar varje dag på att ta ansvar för min medvetenhet och vart jag fokuserar min energi, vissa dagar är det enklare än andra, och ibland behöver jag riktigt tryckas ner i skorna för att komma till insikt och för att förstå och för att sen antingen släppa taget eller ta ansvar, och det slår aldrig fel, leveransen är i nästa steg alltid en expansion.
Vår största motståndare är alltid vi själva och de rädslor vi bär på inom oss. När vi har modet att möta våra rädslor så finns där bakom magiska upplevelser. Vi prövas varje dag och har i varje stund möjligheten att välja något nytt och något annat, att välja det som resonerar med vårt inre och vårt hjärta. Vi kan alltid välja om vi vill gå vägen som leder bortanför rädslan eller så kan vi välja att fortsätta att gå på samma trygga och välbekanta väg som vi alltid gått på.
Valet är hela tiden ditt eget, även om ditt val är att du inte har ett val. Jag har bett om att få vägledning och guidning i min fortsatta utveckling av mitt medvetande, och vissa dagar ångrar jag djupt att jag bett om det, oftast de dagar när jag är nära en kollaps, men så kommer dagen då kollapsen skett och jag befinner mig bortom, den dagen som expansionen levereras, och i den stunden så är jag mig själv djupt tacksam för att jag ännu en gång hade modet att välja en annan väg och att jag hade styrkan att ta ansvar. Vissa insikter vill man bara inte vara utan, för dom förändrar och underlättar ditt liv radikalt.
Så jag går vidare och lär mig om mig själv, för jag vet aldrig när just DEN insikten ramlar in.
Länge leve medvetenhet och ansvar ???❤️
———————
I’m out on new adventures again.

Every day is an adventure, and some days offers more exiting adventures than others. Since a couple of weeks I’m out on the road again, this time it’s Europe I’m exploring. The path leads through Holland, Belgium, Luxemburg, Germany, Austria and Czech Republic before I’m returning to Sweden for a while in the middle of September.
The other day I had one of the biggest insights in a long time. An insight that totally turned my existence up side down and set a huge amount of energy free. It has come to me during a period of time in small small pieces at the time, so it now suddenly could become complete and shake my existence around.
I’ve broken my self loose from a lifelong imprint and pattern and finally with my whole being, I can set loving boundaries for my self. Sure, I have been able to put loving boundaries before as well, but sometimes it has deep inside been connected to a feeling of guilt and shame and with bad conscience. Sometimes I haven’t been able to express my boundaries, they have get stuck in my throat, even if I have screamed loudly on the inside. Since I’ve had this blocking and old pattern, I have time after time through the years allowed both physically, emotionally and energetically abuse from people I’ve in different ways been in contact with. I have simply not had a feeling of self value integrated in my whole being, just in some parts.
Lately I’ve time after time meet different situations from my past and they have been put in to the bright light and clearly showed me “before you did and chose like this in a similar situation. You can now choose to do this in a different way and once and for all break the pattern.” So since then I’ve chosen different, and every time I choose different, it feels sooooooo warm and soft inside of me.
Step by step have all the different situations guided me to integrate self value and self respect inside of me, so that finally the releasing insight with full power could land the other day.
Life is really offering exiting experiences and the more responsibility I take for my insights and myself, the more is being delivered. When I look back at my life, it’s responsibility that has been the vital aspect. Every day I’m training to take responsibility of my awareness and where and how I’m focusing my energy, some days is easier than others and sometime I need to get really squeezed down in my shoes to become aware and then let go or take responsibility, and it never ends up wrong, the delivery is always an expansion in the other end.
Our biggest opponent is always ourselves and the fears we carry around inside. When we have the courage to meet our fears and go beyond, there are some magical experiences waiting.
We are trained every day, and in every moment we can choose something different and choose what’s resonate with our inner being and our heart. We can always choose if we want to stay on the safe and well known road we always been on, or if we want to go beyond the fear and change path.
The choice is always yours, even if you choose that you don’t have a choice.
I have like my ago asked for guidance in my continued development of my consciousness, and some days I deeply regret that I asked for that, mostly the days when I’m close to a collapse, but then the day comes when the collapse have happened and I’m beyond, that day the expansion is delivered, and in that moment, I’m myself deeply grateful for having the courage to once again choose another path and that I had the strength to take responsibility. Some insights you just not want to be without, because they will change and make your life radically easier. So I just keep on walking and learning because I never know when THE insight is coming!
Long live awareness and responsibility ???❤️

Lämna ett svar