Följ mig bortom / Follow me beyond

Vill du följa med mig till platsen bortom?

Buddha, Jesus, Mohammed och Mose som är ”fäder” till våra största religioner var alla upplysta, men det arv och den livsfilosofi som dom lämnat efter sig är konstruktioner av människor som fortfarande sover. Hos en sovande så läggs egna värderingar och tolkningar in utifrån de referenser och övertygelser som författaren och även den troende har.

Om vi alla kunde se och uppleva bortom religionen så skulle vi inte längre ha behov av att kriga.
Vad som finns bortom är upplevelsen av oneness, kopplingen till källan, till alla vårats ursprung, platsen där vi alla är ett. Det är platsen bortom religionen, bortom upplevelsen av separation och ensamhet. Det är till och med platsen bortom vad vi kallar kärleken, platsen för villkorslös kärlek och frid. Det är platsen där våra drömmar går i uppfyllelse och där kreativiteten flödar.
När vi kan koppla oss till och uppleva kontakten med källan så finns där inte längre något behov av mitt eller ditt, vi förstår då att allt är vårt tillsammans och i symbios med Moder jord. Hon ger och tar, vi ger och tar.
På platsen bortom så är vi alla älskande, vi är alla hjälpsamma för vi vet att om vi hjälper andra så hjälper vi oss själva. Vi lever alla i samklang med varandra och vår enda uppgift är att tillsammans uppleva och hjälpa.
På platser bortom, där är allt möjligt, även världsfred.
Namaste ❤️??❤️??❤️??
———————————
Do you want to follow me to the place beyond?
Buddha, Jesu, Mohammed and Mose that is the “fathers” to our biggest religious was all enlightened and fully awake, but the heritage and philosophy they left behind that later became our religions is mostly constructions and interpretations of the masters words of people that are still asleep.
In the mind of a person that still are asleep there is added interpretations and values out from the persons who is writing references and beliefs. (Including me)
If we all could see and experience what’s beyond religion, all our needs to fight and go to war against each other disappear.
What’s beyond is the experience of oneness, the connection to the source, to our origin, the place where we all are one. It’s the place beyond religion, beyond the experience of separation and loneliness. It’s even the place beyond what we call love, it’s the place for unconditional love and tranquility.
It’s the place where our dreams come true and where creativity flows.
When we can connect with to source there is no longer and need of mine and yours, and we understand that everything is ours together and in symbiosis with Mother Earth. She gives and take and we give and take.
In the place beyond we are all lovers, we are all helpful because we know that when we help others we help ourselves.
We all live in consonance with each other and our only purpose is to experience together and to help together.
In the place beyond, everything it possible, even world peace.
Namaste ❤️??❤️??❤️??

Lämna ett svar