Det handlar om perspektiv / It’s about perspective

Allt handlar om perspektiv.

Livet erbjuder upplevelser, mängder av upplevelser. Även när vi gör ingenting så är även det en upplevelse i sig. Det finns inget du kan göra som inte är en upplevelse. Vi är här för att uppleva, så mycket som möjligt, det är vad livet går ut på, i alla fall för mig. Upplevelser kan vara både bra och dåliga, intensiva och harmoniska, kärleksfulla och även fulla av hat. En upplevelse kan ta mig till himlen medans en annan kan ta mig till helvetet, och vart jag hamnar är en fråga om vilket perspektiv jag har, för även helvetet kan ibland vara himlen.
Ibland så kan jag genomgå mitt eget lilla helvete och möta demoner och ibland så kan jag stå bredvid och se andra genomgå ett helvete och brottas med sina demoner. Det ser olika ut för oss alla och ingen upplevelse kan till 100% jämföras med en annan, för vi har alla våra egna erfarenheter och bakgrunder som gör att varje upplevelse för varenda en av oss är unik på sitt sätt. De kan se lika ut, men skiljer sig alltid åt genom våra alldeles unika erfarenheter.
Att bära denna vetskap med mig varje stund hjälper mig att låta människor vara dom och där som dom är utan att döma. Ibland är det enkelt och ibland är det svårare, men min avsikt och intention är alltid att inte försöka påverka och döma andra. Ibland är det lite extra svårt, speciellt de gånger där jag kan se potentialen hos människor, och jag vet vad som kan skapas och vad en liten förändring skulle kunna innebära, i de stunderna så är det svårt att hålla tillbaka, men jag vet oxå att när personen är redo så kommer h*n automatiskt att gå in på den vägen, utan min medverkan. Men ibland så får jag som sagt bita mig i tungan och ta ett djupt andetag 😉
Jag älskar att så frön, överallt och så många som möjligt, för jag vet aldrig vart dom gror och tillslut bryter igenom jordskorpan och växer upp till något magiskt och makalöst vackert! Vissa frön behöver längre tid på sig än andra och vissa kommer aldrig ens att gro, medans det finns dom som omedelbart bryter igenom och på kort tid växer till något fantastiskt. En del frön kommer att gro och bryta igenom jordskorpan men sedan efter ett tag vissna och till sist dö och återgå till att bli ett med jorden. Därav så sår jag så många frön som jag kan, vart jag är befinner mig, för jag vet aldrig vilka som växer upp och blir till något fullkomligt magnifikt!
Jag bär själv mängder av frön inom mig, frön som andra har sått i min mark. Vissa växer och frodas medans andra har växt och sedan dött, och andra frön ligger fortfarande i dvala och väntar på rätt grogrund för att kunna gro och tillslut bryta igenom jordskorpan. Vi är alla frösåare, och vi bär alla mängder av frön inom oss som väntar på att få gro. Vi är med andra ord alla fröbanker som bär omkring på en ofantlig mängd frön inom oss, och om vi helt villkorslöst kan sprida våra frön omkring oss, utan att försöka styra vilka frön som vi ska så och sprida vart, så tror jag att vi sakta och säkert skapar oss en hållbarare värld där alla oavsett bakgrund kan känna sig älskade och önskade och att vi alla kan få våra grundläggande behov i livet tillgodosedda = kärlek, ren luft, sömn, mat och vatten.
Vad vi också kan göra är att ta ansvar för vad för frön vi sår omkring oss. Vill vi sprida sjuka och infekterade frön omkring oss? Frön som kan göra andra svaga och sjuka? Eller vill vi sprida friska och hälsosamma frön? Frön som kan hjälpa andra att läka, frodas och må bra? Vad för frön vi sår omkring oss är vårt eget ansvar, och hur vi kan ta ansvar är till exempel genom att se över hur vi väljer att reagera på saker och ting. Vi kan ta ansvar för att läka våra egna inre sår, vi kan ta ansvar genom att ge oss själva tid och omsorg att hålla vår egen energi intakt och i balans. Vi kan ta ansvar genom att titta djupare inom oss själva och lyssna på vår själ när den vägleder oss till vad vi skulle behöva titta närmare på. Vi kan ta ansvar genom att förstå att allt och alla vi möter är en spegel av oss själva och vårt inre. Om vi reagerar negativt på en annan människas beteende och agerande så är det någonting inom oss som vi behöver titta närmare på. Det finns en skugga där som försöker att komma fram i ljuset för att omfamnas och älskas av dig.
Så allt är en fråga om perspektiv. Hur vi väljer att se och hantera de speglar som vi möter i vår omgivning. Vi kan välja att inte ta eget ansvar och fortsätta att sprida sjuka och infekterade frön omkring oss, eller så kan vi byta och ändra perspektiv och titta och lyssna inåt och läka och tvätta de sjuka och infekterade fröna innan vi sprider dom vidare, då som friska och livskraftiga frön fyllda med näring och kärlek.
Personligen så väljer jag att så ofta och mycket som jag kan ta ansvar för att sprida de sistnämnda fröna. Jag väljer att spegla mig i spegeln och omfamna det som behöver omfamnas inom mig. Jag väljer att se även helvetet som himlen, även om det ibland är mer utmanande än andra gånger.
Jag tar ansvar för från vilket perspektiv som jag vill uppleva mitt liv, och jag väljer så ofta som jag kan ett perspektiv som är utifrån lärande och växande, ett perspektiv utifrån kärlek och tillåtande, så länge som det inte skadar någon annan, och jag tar ansvar för att sätta kärleksfulla gränser så att jag inte förbrukar mig själv.
Det finns lärdomar överallt, i allt och alla vi möter. Vi växer genom att uppleva olika sorters upplevelser, och när vi upplever att vi bara upplever samma sak om och om igen så är det för att vi inte lärt oss eller förstått det som upplevelsen är där för att visa oss. Jag väljer ansvar för min medvetenhet i den takt som medvetenheten når mig, och jag väljer att låta andra ta ansvar för sin medvetenhet i den takt som den når dom.
Tacksamhet, Love and Compassion ??❤️
——————————-
It’s all about perspective.
Life offers us experiences, lots of experiences. Even when we do nothing, that is also an experience in itself. There is nothing you can do that is not an experience. We are here to experience, as much as possible, that’s what life is about, at least for me. Experiences can be both good and bad, intense and harmonious, loving and full of hatred. An experience can take me to heaven while another one can take me to hell, and where I end up is a matter of what perspective I have, for even hell can sometimes be heaven.
Sometimes I can go through my own little hell and meet demons and sometimes I can stand beside and observe others go through a hell and wrestle with their demons. It looks different for all of us and no experience can be 100% compared to another, because we all have our own experiences and backgrounds that make every experience for each one of us unique in its own way. They can look alike, but always differ by our unique experiences.
To wear this knowledge with me in every moment helps me to let people be the ones they are without judging them. Sometimes it’s easy and sometimes it’s harder, but my intention is always to not try to influence and judge others. Sometimes it’s a bit extra difficult, especially the times when I can see the potential in people, and I see what can be created and what a small change could mean, in those moments it’s difficult to hold back, but I know that when the person is ready, h * n will automatically enter that path without my involvement. But sometimes I have to bite my tongue and take a deep breath 😉
I love to sowing seeds, everywhere and as many as possible, because I never know where they will grow and break through the crust and grow up to something magical and incomparable beautiful! Some seeds need longer than others, some will never even grow, while there also are those who immediately break through and in a short time grows to something amazing. Some seeds will grow and break through the earth’s crust, but after a while they will whistle and eventually die and return to becoming one with the earth. Hence, I sow as many seeds as I can, wherever I am, because I never know which will grow up and turn into something completely magnificent!
I’m carry myself a lot of seeds within me, seeds that others has saw in my field. Some grow and thrive while others have grown and then died, and other seeds are still in bed waiting for the right grove to grow and to break through the earth’s crust. We are all seedlings, and we carry all the amounts of seeds within us waiting to grow. In other words, we are all seed banks that carry an enormous amount of seeds within us, and if we can unconditionally spread our seeds around us, without trying to control which seeds we will spread where, I think that we slow and surely creates us a more sustainable world where everyone regardless of the background can feel loved and wanted, and that we can all get our basic needs in life catered for = love, clean air, sleep, food and water.
What we also can do is to take responsibility for what seeds we sow around us. Do we want to spread sick and infected seeds around us? Seeds that can make others weak and unhealthy? Or do we want to spread healthy and clean seeds? Seeds that can help others to heal, thrive and feel good? What kind of seeds we sow around us is our own responsibility, and one way we can take responsibility is, for example, by reviewing how we choose to react to things. We can take responsibility for healing our own internal wounds. We can take responsibility by giving ourselves the time and care to keep our own energy intact and in balance. We can take responsibility by looking deeper within ourselves and listening to our soul as it guides us to what we would need to look closer into. We can take responsibility by understanding that all and everything we meet is a mirror of ourselves and our inner. If we react negatively to another person’s act and behavior, then there is something within ourselves that we need to look into. There is a shadow there that tries to come in to the light to be embraced and be loved by you.
So everything is a matter of perspective. How we choose to see and handle the mirrors we encounter in our environment. We can choose not to take responsibility and continue to spread sick and infected seeds around us or we can change and shift perspectives and look and listen inwards to heal and wash the diseased and infected seeds before spreading them further, then we can spread them as healthy and viable seeds filled with nutrition and love.
Personally, I choose as often and much as I can to take responsibility for spreading the last mentioned seeds. I choose to mirror me in the mirror and to embrace what needs to be embraced within me. I choose to see Hell as Heaven, although it is sometimes more challenging than other times.
I choose to take responsibility for how I react and act on the energy of others. I choose to let others have their own process and to not go into what is theirs, even when it sometimes also affects me, I choose to take responsibility for myself and to put loving boundaries as far as possible. I take responsibility to back off and choose different when I feel that I’m standing at a wall of energy through someone else who does not have the ability for the moment to take his own responsibility.
I take responsibility for from what perspective I want to experience my life, and I choose as often as I can a perspective based on learning and growing, a perspective based on love and permissiveness, as long as it does not hurt anyone else, and I take responsibility for setting loving limits so I do not consume myself. There are lessons everywhere, in all and everyone we meet. We grow by experiencing different kinds of experiences, and when our experience is that we only experience the same thing over and over again, it is because we did not learn or understand what the experience is there to show us. I choose responsibility for my awareness as the consciousness reaches me, and I let you choose to take responsibility for your awareness as it reaches you.
Gratitude, Love and Compassion ??❤️

Lämna ett svar