Allt är samma / Everything is the same

Alla liv är det samma. De innehåller alla en bred variation av upplevelser. De innehåller trauman i varierande grad, kärlek, sorg, glädje, upp och ner. Rörelse, stillhet. Anpassning och kompromisser.

Vi alla föds och vi lämnar vår fysisk kropp en dag, det har vi alla gemensamt. Vi har också känslor och upplevelser gemensamt. Vi föds och vi lever för att uppleva. Alla lever utifrån de förutsättningar som vi har och som vi skapar oss. Men i slutänden så har vi alla samma sak i slutänden, ett liv av olika upplevelser, oavsett förutsättningar. Så det spelar ingen roll om du och jag upplever olika saker, i slutändan så har våra liv varit desamma. En enda upplevelse.
Vi känner och vi upplever i separerade upplevelser, men allt är ändå samma. Det är våra olika upplevelser i livet som skiljer sig åt, just för att vi ska kunna få uppleva olika känslor. Vi upplever att vi är separerade från varandra just bara för att vi ska få separerade och individuella upplevelser av livet.
Vi föds in i olika förutsättningar, men vi kan alltid välja att skapa nya och andra förutsättningar för att medvetet förändra vår upplevelse av och genom livet. Varje sekund kan vi välja något annat, vi kan förändra våra upplevelser och förutsättningar. Allt som krävs är ett beslut.
Men i slutändan så spelar det ingen roll. Vi är alla här för att uppleva och det finns inga bättre eller sämre upplevelser,  det finns inga rätt eller fel, allt är perfekt och alla upplevelser är till för att skapa de mesta möjliga upplevelserna i just ditt liv.
Ditt liv kommer att innehålla portioner av glädje, sorg, kärlek, glädje, uttråkning, förväntan, rädsla, nervositet, eufori, ångest, närhet, ensamhet, vördnad, ödmjukhet, smärta, lätthet, flöde, motstånd, födslar, död, bröllop, skilsmässor och allt annat som ingår i livet. Det spelar ingen roll vart i världen du föds och befinner dig, det är lika för oss alla.
Livet ska upplevas och du likväl som alla andra kan välja hur just ditt liv kan upplevas. Det är vårt gemensamma syfte som människor på planeten jorden. Du kan aktivt välja hur du vill möta och hantera de upplevelser och känslor som du möter i livet.
Jag väljer att möta livet och det jag upplever med nyfikenhet, kärlek och glädje. Vad väljer du?
————————-
All life are the same. They all included a wide variety of experiences. They include traumas in various forms, love, sorrow, joy, ups and downs. Movement and stillness. Adaptation and compromises. We all are born and we all leave our psychical body one day, we all have that in common. We also have feelings and experiences in common.
We are born and we live to experience. We all live out from the circumstances we have and that we create. But in the end we all have the same thing, a life of different experiences, no matter which circumstances we have. So it doesn’t matter if you and me have different experiences, in the end our life has been the same. One single experience.
We feel and we experience from separate experiences, but all is the same. It’s our different experiences in life that’s different, just so we can experience different sorts of feelings. We experience that we are separated from each other just because we shall get separate and individual experiences of life.
We are born in to different circumstances, but we can always choose to create new and different circumstances to consciously change our experience of and through life. In every second we can choose something different, we can change our experiences and circumstances. Everything that’s needed is a decision.
But in the end it doesn’t matter. We are all here on Earth to experience, and there is no better or worse experiences, there is no right or wrong, everything is perfect and all experiences are meant to create the most of the experiences in your life.
Your life will include portions of happiness, sorrow, love, joy, boredom, expectations, fear, nervousness, euphoria, anxiety, closeness, loneliness, humbleness, pain, ease, flow, resistance, births, deaths, weddings, divorces and everything else that’s included in life. It doesn’t matter where in the world you are born and where you are located, it’s the same for all of us.
Life is meant to experience and you might as well as everybody else choose how you want to experience your life.
It’s our common purpose as human beings on planet Earth. You can actively choose how you want to meet and handle the experiences and feelings that you will have and meet in life.
I choose to meet life and what I experience with curiosity, love and joy. What do you choose?

Tillbaka i Sverige igen / Back in Sweden again

Sitter på verandan hos min son och väntar på att han ska komma hem….. han är ovetandes om att jag är här. Han tror att jag befinner mig på andra sidan jorden, i Vietnams huvudstad Hanoi. Det trodde jag själv oxå att jag skulle göra fram till för några dagar sedan.

Kroppen har sista tiden protesterat på flera olika sätt och känslan av att jag ska tillbaka till Sverige har bara växt sig starkare och starkare sista tiden, ända fram tills jag för 5 dagar sedan bestämde mig för att ”okej, jag åker väl tillbaka då”.
Några timmar efter beslutet så släppte alla protester från kroppen och ett stort lugn infann sig inom mig.
Så här sitter jag nu. Utan att veta varför…… jag undrar vad jag gör här…. känner mig lite rastlös och desorienterad….. det är mulet och blåsigt…..kallare än vad kroppen är van vid….. jag sitter här och undrar vad min son ska säga…… jag ger honom hans önskning till födelsedagspresent i förskott, hans önskan var bla. att ha mig här….. och nu är jag här ❤️
Tids nog så får jag svaret på varför jag så plötsligt skulle tillbaka.
Livet kan vända på en sekund. Allt kan förändras, och jag tränar på att lyssna på kroppen och dess signaler. Ibland så fattar jag snabbt vad den försöker förmedla och ibland så tar det längre tid så kroppen skriker högre och tydligare för att jag ska fatta.
Nästan på dagen 5 månader har jag varit borta. Jag har funnit de svar jag sökte och jag har hittat mig själv på ett djupare och nyare plan. Jag vet hur jag vill leva mitt liv framöver, så syftet med resan är uppnått. Mission accomplished. Mycket fortare än jag trodde.
Livet som nomad passar mig alldeles utmärkt, jag njuter varje sekund, så jag kommer att fortsätta att resa runt på vår vackra planet, utan något egentligt mål i sikte annat än själva resan!
Alla upplevelser och fram för allt alla möten jag haft med underbara människor från olika delar av världen har hjälpt mig finna de svar jag sökte. Jag har knutit starka vänskapsband och jag har funnit delar av min själsfamilj.
Närmast nu framför mig väntar några veckor med att njuta av mina nära och kära, lite jobb och göra lite avslut, sen bär det av ut i världen igen, till att börja med några månader i Europa tillsammans med fina vänner!
Under min resa så här långt så jag har upplevt så många magiska platser och mött så många underbara människor. Jag har nått nya nivåer av min egen utveckling. Jag har utmanats, blottlagt och läkt rädslor, kontrollbehov, fördomar, präglingar, blockeringar, svagheter och styrkor. Allt samtidigt som kreativiteten har flödat och mycket har skapats.
Under dessa fem månader som ensamresande och trots att jag spenderat den mesta tiden utan något annat sällskap än mitt eget sällskap, så har jag aldrig för en sekund känt mig ensam, även om jag ibland kan ha saknat andra människors närvaro och sällskap.
Det har varit månader av fullkomlig lycka, förundran och förnöjsamhet, där jag varit närvarande och medveten i nuet under mer eller mindre varje sekund och varje upplevelse bestämt och kärleksfullt har lett mig in i detta nya rum, denna nya plats av högre medvetenhet, hållbarhet och stabilitet, och jag är här för att stanna, och nu tillbaka i Sverige en liten stund så får kroppen möjlighet att vila och integrera allt detta nya och allt upplevt. Det får tid att sjunka in på alla nivåer och slutföra transformationen. För jag är förändrad, jag är långt ifrån den samma som jag var när jag i januari lämnade Sverige, och för varje stund så känner jag mig säkrare och säkrare på att navigera i detta nya rum. Jag börjar förstå guidningen och vägledningen som finns och jag börjar lära mig det nya språket, ett steg i taget!
Jag leker mig fram i detta nya, och njuter av att experimentera med till exempel att manifestera saker och jag inser med och mer vidden och möjligheterna i just hållbarhet och stabilitet som för mig kännetecknar detta nya rum som jag idag förstår är det som kallas för upplysning, en plats så nära Nirvana som jag kan komma här på jorden och i detta liv.
Detta tillstånd kallas enligt Buddismen för ”Arahant”. En Arahant är en levande upplyst individ som fortfarande är medveten om njutning och lidande, men utan att längre på något sätt vara bunden till dem.
Nästa tillstånd är Nirvana som kan inträdas först efter att kroppen fysiskt inträtt döden.
Det finns hur mycket som helst att skriva om detta, många tankar och funderingar att dela, men det får bli i senare inlägg, nu ska jag njuta av mina nära och kära ett tag innan det återigen bär av ut i vida världen för att fortsätta mitt liv som nomad, ett liv som för tillfället passar mig som handen i handsken, ett liv där själva resan och upplevelsen är målet ???❤️??
 Vi ses ?
————————————
Sittning at the porch at my sons house, waiting for him to come home……he is unknowing that I’m here…..as far as he knows I’m still on the other side of the planet, in the capital of Vietnam, Hanoi. That’s what I thought as well until just a few days ago.
Lately my body has been protesting in several ways and a feeling of that I have to go back to Sverige has only grown stronger and stronger, until I decided five days ago that “okey, I’ll rather go back then”.

A few hours later all protests from my body had letted go and a feeling of tranquility grow inside.
So here I am. Without knowing why……I wonder what I’m doing here…….I feel restless and a little disoriented……it’s cloudy and windy……colder than my body is I use to…….I’m sitting here and wondering what my son will say……in advance I give him what he wishes for birthday, to have me here……..and now, here I am … ❤️
Sooner or later I will have the answer to why I so suddenly should go back.
Life can shift in a second. Everything can change, and I’m still training to listen and understand my body and the signal it gives me. Sometimes I understand directly what it tries to tell me and sometimes it’s taking more time and it has to shout louder and clearer for me to understand.
I’ve been on the road for almost at the day five months. I’ve got the answers I was looking for and I’ve found myself at deeper and newer levels. I know how I want to live my life from now on, so the purpose with my journey is fulfilled. Mission accomplished. Much faster than I thought.
A  nomadic life suits me perfectly, I’m enjoying every second, so this is the way I will keep going, traveling around our beautiful planet, without any particular goal except the journey itself!
All experiences, and above all, all meetings I’ve had with wonderful people from all over the world has all contributed to find the answers that I was looking for. I’ve created strong bound of friendship and I’ve also found members of my soul family.
Closest from here, I have a couple of weeks to enjoy the ones that is close and dear to me, to do some work and some closures before it’s time to go out in the world again, starting with a couple of months traveling in Europe with some friends!
So far during my journey I’ve experienced so many magical places and meet so many amazing people. I’ve reached new levels in my own personal development. I’ve been challenged, I have exposed and healed fears, control need, prejudices, embossments, blockages, weaknesses and strengths. All while creativity has flown and a lot has been created.
During five months as a solo traveler and despite that I’ve spent most of the time without any other company than my own, I’ve not for a second felt alone, even though I’ve sometimes missed the company of other human beings.
It has been months of complete happiness, astonishment and contentment, where I’ve been present and conscious here and now more or less in every second, and where every experience with a strong and steady hand lovingly has led me in to this new room, this place of higher awareness, sustainability and stability, and I’m here to stay, and now back in Sweden for a while my body has the opportunity to rest and integrate all this new and everything I’ve experienced.
It has time to integrate to all levels and complete the transformation. Because I’ve changed, I’m far from the same person I was when I left Sweden in January, and for every moment I become more and more secure of navigating in this new room. I start to understand the guidance that’s available and I start to learn the new language, one step at the time.
I’m playing my way forward and enjoying to experiment with for example to manifest things, and I realise more and more the opportunities and width of just sustainably and stability that what is for me what characterises this new room which I today understand is what is called enlightenment, a place as close to Nirvana as it’s possible to come in this life.
A state that in Buddhism is called “arahant”. A Arahant is a living enlightened person that still is conscious of pleasure and pain, but is no longer bound to them. Next state is Nirvana that only can be entered first after the physical body has died.
There is plenty left to write about this, many thoughts and ideas to share, but it have to wait until later, because now I’m going to enjoy the people close and dear to me for a while before it’s time to go back out in the big, wide world again to continue my life as a nomad, a life that’s suits me perfectly, a life where it’s the journey itself that is the goal ???❤️??
See yah ?

En annan sorts resa. / A different kind of journey.

Jag vill dela en magisk resa med er.

 

År 2000 så skadade jag min nacke allvarligt i en trafikolycka, vilket drygt 7 år senare ledde till en steloperation av de två översta nackkotorna. Så i 10 års tid  åt jag dagligen maxdoser på morfinpreparat, muskelavslappnande och andra starka läkemedel.

 

Alla starka mediciner slog ut min kropp totalt. Min matsmältning försämrades, mitt näringsupptag, mitt hormonsystem och min metabolism osv.
Även genom nackskadan så skadades min hjärna och mitt centrala nervsystem vilket ledde till en form av utbrändhet, med en annan orsak än vanligt. Allt det här samt mycket annat, bla lång användning av olika hormonella preventivmedel skapade en stor obalans i mitt system och i min kropp.

 

I januari 2010 så slutade jag ta alla syntetiska preparat och jag valde i stället alternativa och naturliga medel samt många olika alternativa behandlingsmetoder, och vägen till att återställa kroppen har hållit på sedan dess.

 

Nåväl, dit jag vill komma med det här är att jag tidigare alltid haft lätt för att hålla vikten, men successivt pga det jag nämner ovan så har jag haft svårare och svårare att hålla vikten, och jag har känt hur min kropp är i obalans och hur flödet i kroppen är blockerat. Hur mycket jag än lärt och utbildat mig inom alternativ medicin, och hur många andra terapeuter jag än sökt hjälp hos så jag jag aldrig nått hela vägen fram, någonting har saknats.

 

Så förra sommaren sände jag ut en bön till universum att sända mig någon som kan hjälpa mig, och i augusti, närmare bestämt den 26, så möter jag henne.
Vi möts på ett event i Stockholm och när hon berättar att hon har en hälsoklinik i Karibien där hon hjälper människor att gå ner i vikt genom att omprogrammera deras hjärna med frekvensmedicin och kost så kände jag direkt att det är var henne jag letat efter. (Inte för att få hjälp med att gå ner i vikt utan för att omprogrammera och reboota min hjärna till ursprungsläget.)

 

Jag bokade en konsultation och började hennes program den 19 september.
Hon rekommenderade mig även att göra en tarmsköljning vilken i sin tur resulterade i en upptäckt att jag var kraftigt infekterad med parasiter och det jag hela tiden vetat bekräftades via irisdiagnostik, bla att mitt näringsupptag var katastrofalt dåligt pga parasiterna, och då har jag ändå under 10 års tid ätit mängder med kraftfulla och rena näringspreparat…..!

 

Irisdiagnostik, mitt högra öga / Iris diagnostic, my right eye

 

Så den 16/10 börjar en omfattande utrensning av parasiter, och den håller på än idag.

 

Det här tillsammans med Evas kostprogram Bülowmetoden har förändrat mitt liv.

 

Jag visste inte innan att jag var missnöjd med min kropp och min vikt, men efter att jag genom att följa Evas program tappade närmare 15 kg på 2 månader så insåg jag hur jag lurat mig själv under många år!
Här var jag ju, den jag visste innerst inne att jag var, den jag hela tiden omedvetet letat efter.

 

Programmet innebär en förändrad livsstil och det är inte en quickfix för att sedan gå tillbaka till det som var innan. Programmet är för resten utan mitt liv.
Successivt programmeras hjärnan om och går tillbaka till att fungera som den ska, innan alla obalanser uppstod.

 

Jag börjar äntligen märka ordentliga resultat på att kroppen återgår till sitt ursprung, dag för dag så märker jag hur flödet förbättras och hur kroppen omstruktureras. Näringsupptaget är drastiskt förbättrat och jag jobbar nu med att bygga upp kroppen, dess styrka, muskulatur och system till att fungera så optimalt som det går, och jag måste säga att jag är jäkligt stolt över mig själv, jag är snart fyllda 44 år, och har tillbaka min kropp som ~ 20-25, fast ännu bättre 😉

 

Min vikt när jag började var 75.3, idag stod vågen på 59.8 = – 15.5 kg!

 

         
Min transformeringsprocess / My tranformation process.

 

Än så har jag en bit kvar innan jag är i mål helt vad gäller att återställa den till vad den en gång fungerade, men jag är en god bit på väg! Kroppen vet själv hur den ska vara för att fungera optimalt, mitt jobb är att ge den rätt förutsättningarna för att kunna göra sitt jobb 🙂

 

Jag vill dela denna historia med er för att visa att ingenting är omöjligt. Om jag kan så kan du. Ibland kanske svaret och hjälpen ligger långt framåt, men fortsätt att sträva efter ditt mål, vad det nu än är, och vad du än gör så ge inte upp!
En dag så har du svaret du söker framför dig, du behöver bara vara uppmärksam på när det kommer!

 

Jag vill tack dig Eva Bülow och Maria Sten  och Christina Weldero på Hela hälsan, från djupet av mitt hjärta för att hjälp ❤?? jag är er evigt tacksam ❤??
Om du vill veta mera om Eva och hennes metod så kan du läsa mera här:  Bülowmetoden
och här kan du kan läsa om tarmsköljning hos Hela hälsan.

 

Jag svarar gärna i den mån jag kan på dina frågor så tveka inte att höra av dig ❤??

 

Hur blir det bättre än så här?
Vad mer är möjligt?

 

Love Life! Peace ???✌❤

 

—————————————————
I want to share a magic story with you all.

 

The year 2000 I was in a car accident and got a serious neck injury.  Little more than 7 years later it led to a fusion, a stiff operation of the two first neck vertebrae’s. So for 10 years time I daily took max dosage of strong pharmaceutical drugs like morphine, muscle relaxant for an example.

 

All this strong drugs created huge imbalances in many of my bodily system. Min digestion deteriorated, my uptake of nutrition was horrible, my hormones were upside down, my metabolism and so on.

 

From the neck injury I also got brain injuries and damage to the central nervous system, which led to a sort of burn out.

 

All this plus a lot of other things, for example a longing use of different contraceptives created a big imbalance in my system and body.

 

I stopped using all synthetic drugs in January 2010 though I instead chose alternative and natural products and a lot of different alternative treatments. And the path to reset my body has been going on since then.

 

Well, what I want to tell you is that earlier in my life I had no problem to keep my weight, but slowly because of all the things above, it had been harder and harder to keep it and I’ve felt how my body is in imbalance and how the flow through my body is blocked.

 

It hasn’t made any different even how much I’ve learned and educated within alternative medicine, and how many other therapists I’ve seen, the last piece of the puzzle has always been missing.

 

So last summer I sent out a prayer to universe to send me someone that could help me, and so the 26 of August, I meet her. We were both attending to a lecture in Stockholm and when she tell me that she has a health clinic in the Caribbean where she helps people loose weight by reprogramming their brain with frequency medicine and diet, I immediately felt that she was the woman I been looking for. (Not for the main reason to loose weight, but to reboot and reprogram my brain).

 

I booked a consultation and started her program on the 19 of September.
She also recommended me to do a colonic irrigation, which led to that we noticed that I was heavily infected with parasites, and what I always knew was confirmed through iris diagnosis. For example that my uptake of nutrition was very bad because of the parasites, even though I during 10 yers time had been taken powerful nutritional supplements…..!

 

So the 16/10 I started a extensive parasite cleanse, and I still do it.

 

The colonic irrigation together with Eva’s program has changed my life.

 

I didn’t know before I started that I was dissatisfied with my body and weight, but after following the program for 2 month and at that time lost nearly 15 kilo, I realised how I’ve been fooling my self for many years!

 

Here I was! The person I deep inside knew I was, the person I subconsciously been looking for, and now have found.

 

The program means a different lifestyle, a different way of thinking. It’s not a quick fix and then after go back to how it used to be. The program is for the rest of my life.
Gradually my brain is reprogrammed to go back to how it should be, before all imbalances was created.

 

Finally I start to notice big results that my body slowly is going back to its origin. Day by day I notice how the flow improves and how the body is restructured.
The nutritional uptake is dramatically improved and I now I work to build up my body’s strength, muscles and system to work as optimal as it can, and I have to say that I’m so proud of my self, I’m soon turning 44, and have my body from when I was ~ 20-25 back, but now in a even better version 😉

 

My weight when I started was 75.3, today it’s 59.8 = – 15.5 kg!

 

Still I’ve not passed the finishline, but I’m a good  bit on the way to restore it to how it should work. The body knows by it self how to become optimal, my job is to give it the right circumstances to do it’s job 🙂

 

I want to charge this story with you to show that nothing is impossible. If I can do it, so can you. Sometimes the answer and help is a little bit in the future, but keep on strive to your goal, whatever it may be, and whatever you do, don’t give up!
One day you will have your answer in front of you, you just have do be aware enough to see i!
I want to thank you Eva Bülow and also Maria Stern and Christina Weldero at Hela Hälsan from the bottom of my heart ? I’m forever grateful ??❤

 

If you want to know more about Eva an her method you can read more here:
and here can you read more about colonial irrigation at Hela Hälsan.

 

I’ll be happy to answer any questions as far as I can, so don’t hesitate to get in touch with me ❤??

 

How does it become better than this?
What more is possible?

 

Love Life! Peace ???✌❤

Yangon, Myanmar ❤️

Några dagar in på min stora resa nu!

När jag först landade här i Myanmar och kommit till mitt hotellrum så grät jag. Grät av lycka för att drömmen gått i uppfyllelse men också av sorg för alla jag lämnat där hemma samt även för att detta är min dröm, fast något modifierad. Jag har nämligen drömt om att ha någon att dela upplevelsen med, någon att planera, förbereda och uppleva tillsammans med.

Nu blev det inte så, inte just nu iaf, och jag är lycklig ändå =) Jag tog ett beslut att sluta vänta och göra slag i saken istället!

För rätt tid kommer aldrig om man inte tar ett beslut. Det kommer alltid att finnas omständigheter om det inte finns ett beslut.

Ibland kan beslutet vara smärtsamt, men om det är i linje med din passion och din livsplan så är jag övertygad om att vi blir vägledda och positivt överraskade och även rikligt ”belönade”. ???❤️

Här i Yangon city så njuter och fascineras jag av alla intryck, fram för allt av alla dofter av kryddor och mat som finns överallt, alla vackra och leende människor, vackra byggnader och vackra växter och blommor.

Hela gatorna är fulla med små matstånd som både ser fantastiskt gott ut och doftar magiskt. Pulsen är snabb och hög dygnet runt i själva city. Det är en stor stad på drygt 5 miljoner invånare och generellt så är det ont om västerlänningar och hotell.

Det finns flera härliga grönområden dit många inklusive jag själv söker sig till. Att luta sig mot ett träd och lyssna på ljuden omkring sig, känna gräset mellan tårna och hur livskraften från moder jord sakta fyller min kropp.

Människor är vänliga och nyfikna, så man får inte vara obekväm i att bli stirrad på 😉

Engelskan är sisådär men handgester fungerar oxå 🙂

Jag möter ofta ett leende och en liten nick. Jag känner mig säker att gå runt, dagtid som kvällstid. Invånarna, unga som gamla samlas gärna och äter eller dricker te runt små bord som står överallt efter gatorna. Gemenskapen och samhörigheten är stor ❤️

Att ta sig över gatan är inte för de räddhågsna. Här går man försiktigt över vägen, en fil i taget, mellan bilarna mitt i trafiken. Man går sakta och står hellre still mellan två filer och väntar än chansar och springer över!

Det mesta är billigt här, en lunch för ca 30kr, en massage på 90 min 80kr, en klase bananer 6kr, 50cl vatten 3kr, taxi några ca 12kr för 5 km. Boende är dock dyrare än tex Thailand.

Jag kan varmt rekommendera ett besök hit för dig som vill ha ett annat äventyr än turistiska Thailand. Även fast jag inte har kommit från Yangon ännu så ger jag Myanmar tummen upp ?.

Jag vandrar runt och bara njuter av alla dofter, smaker (maten är helt fantastiskt god), alla vackra färger och alla spännande intryck som finns överallt! Alla sinnen känns till 1000% aktiverade!

Och alla dessa vackra och leende människor jag möter ??❤️

Jag njuter till max 🙂 och är taxam för livet ???

Imorgon åker jag vidare inåt landet till Bagan, där väntar bla en färd med luftballong ?.

Det enda jag vill i livet är: uppleva, beröra och bli berörd, och jag gör allt av det med råge ???

Hur blir det bättre än så här?

Vad med är möjligt?

❤️????✨

Som ett bubblande vattenfall av känslor…..!

Nervös….. det känns riktigt i magen nu, både rädsla, förväntan, nyfikenhet, glädje och sorg. Alla som jag lämnar här hemma, familj, vänner och bekanta, hela mitt liv fram tills idag….. jag sitter längst upp på toppen i en berg och dalbana, och framför mig stupar det rakt ner! Och jag är precis på väg över!

17.4 kg sa vågen vid incheckningen, det är vad jag äger. Sitter nu här på Arlanda och känner hur allt kommer ikapp mig. Det är som att jag kört omkring med släp och nu kraftigt bromsar in och släpet trycks mot mig. Inser hur avstängd jag varit och bara fokuserad på att köra på och göra vad som ska göras, utan för mycket eftertanke och nu när jag står här med en ny fas i livet framför mig och ett helt nytt äventyr att beträda så inser jag hur välsignad jag är som har lyckats stänga av alla känslor som rädsla, ångest och oro, för om jag hade känt de känslorna under processen så hade jag nog aldrig kommit hit där jag är idag, då hade rädsla och sunt förnuft styrt och jag hade tryggt suttit kvar i ekorrhjulet…….!

Planet lyfter om en liten stund och tar mig till Bangkok för att byta där och åka vidare till Rangoon i Burma. Jag har inget hem att komma tillbaka till, inga materiella saker, utan är fri som en fågel att göra och bege mig vart än hjärtat för mig!

Och äntligen så har jag kontakt med hela mig (i alla fall de delar jag idag känner till) ?? och jag har en kropp som är full med känslor av alla möjliga slag! Det är just nu som ett bubblande vattenfall inom mig där känslorna lever sitt eget liv och blandas med varandra! Och jag känner att jag lever, verkligen lever och jag njuter av varje tår, känsla och upplevelse och är oändligt taxam för att just nu vara människa och att ha skapat mig det liv jag alltid drömt om!

Och då jag kan göra det så kan du det oxå! Du kan leva dina drömmar och skapa dig det liv som du längtar och drömmer om! Allt är möjligt, bara du tror att det är möjligt ❤️

Och jag vill tacka just dig från djupet av mitt hjärta, för det är just du som driver mig framåt, som ger mig kraften att fortsätta min inre och yttre resa, det är just du som gör det möjligt för mig att leva min dröm! Det är just du som inspirerar mig och ger mig modet att fortsätta! Tack älskade medmänniska för att du är du och för att du hjälper mig med att spegla mitt inre och berika min tillvaro med dig ❤️??

Tjoho, nu börjar det ?✈️?????✨

Vad mer är möjligt?

Hur blir det bättre än så här?

??❤️✨??

Love Earth and love Life ❤️✨

Love Earth and Love Life.
Vem är jag? En tjej som hela livet känt mig missanpassad i samhället. Jag har alltid stuckit ut och gått min egen väg. Provade på Svenssonlivet och skaffade barn tidigt. Så när mina vänner tågluffade och reste runt i världen var jag hemma i rutiner och strukturer som småbarnsmamma.
Nej, det är inte detta jag vill berätta……..
Vem är jag då? Vad är det jag vill berätta? Jag är inget mindre än en fri själ tillfälligt boende i en jordlig och mänsklig kropp här på planeten jorden. Min uppgift här är att njuta och uppleva så mycket som möjligt, att beröra andra jordbor med min historia och erfarenhet, och låta andra människor beröra mig med sina berättelser och livsöden.

Ibland är det fullkomligt ljuvligt att vistas här på jorden, men ibland kommer en väldigt smärtsamt längtan över mig och jag vill bara ”hem”, vart i universum ”hemma” nu är…….

Jag kan fyllas av en sån smärtsam känsla av ensamhet emellanåt, även i ett rum fyllt med folk….. det ytliga livet skapar en känsla av separation och ensamhet, just för att det är så ytligt. Min själ brinner för djupa samtal om universum, parallella världar, tidigare liv, odödliga själar, synkronisitet, själsfamiljer och tvillingsjälar. Min själ vill gärna flyga iväg, högt upp i det blå, där känner jag mig hemma.
Men jag har insett att då missar jag allt det njutningsbara jordliga!!
Adrenalinkicken i att åka berg och dalbana, glädjen och euroforin i att virvla runt i en galen salsadans. Njutningen av närheten med någon som jag tycker om. Sanden mellan tårna på morgonpromenaden på stranden, solnedgången som ibland är så vacker att det gör ont i hjärtat.

Jag lever denna stund här på jorden och i det oändliga så är det en väldigt kort period, så jag har bestämt mig för att njuta och uppleva så mycket jag kan under resan! Jag har valt att leva MITT liv och inte det liv som förväntats av mig, så när stunderna av smärtsam ensamhet kommer över mig idag så tackar jag för upplevelsen och jag vet idag att känslan även handlar om att jag växer som människa och når en ny nivå av medvetenhet, då är det nödvändigt att lämna en del av mig själv bakom mig vilket genererar känslan av ensamhet, vi kan kalla det för växtvärk.

Sen jag fullt ut bestämde mig för att leva min dröm och följa mitt hjärta så är jag ”hemma” vart jag än är. Den rotlöshet och rastlöshet jag hela mitt liv brottats med har stillat sig och jag inser att mitt hem är där jag är och min familj är utöver de blodsband som jag har, alla som jag väljer att vara min familj för stunden.
När jag slutat göra motstånd mot min längtan och i stället släppt taget och följer min längtan så är livet på jorden lite lättare.
Jag till och med uppskattar det ”ytliga” livet idag och ser det för vad det är, en upplevelse även det! Men ibland så låter jag mig flyga iväg högt upp i det blå och njuter av lättheten och friheten som finns där, på en plats där tiden rör sig annorlunda och tankar är överflödiga.
Balans, polaritet, ytterligheter. Båda behövs.

För att nå högre nivåer av glädje så behöver jag uppleva djupare nivåer av tristess, för att känna mera kärlek så behöver jag uppleva djupare sorg, för att känna mer gemenskap behöver jag erfara mera ensamhet. Yin och yang.
Och däremellan sker livet, i neutraliteten och balansen mitt emellan de två polariteterna, och jag vet till fullo att jag är en människa på planeten jorden ❤️

I’m a free spirit in a physical body, here to enjoy earth fully ??✨??
Love earth and love life ❤️✨

Den sanna vägen stärker intuitionen.

Att följa sitt hjärta och leva sin dröm ger ringar på vattnet!
Här på Teneriffa så flödar energin och kreativiteten genom mig. Jag har en mer öppen kanal till mitt inre och till mitt högre jag än tidigare och jag har märkt  att min intuition bara blir starkare och starkare. Jag har en starkare kontakt med mitt högre jag och får budskap som är tydligare och klarare än tidigare. Min intuition och kontakt uppåt med mitt högre jag finslipas och tonas in på en bättre frekvens. Jag inspireras av alla färger, intryck och upplevelser och gillar för första gången på väldigt länge rutiner. Jag tränar genom att springa, promenera och yoga, jag solar och njuter av värmen, jag frossar i fantastiska frukter, grönsaker och andra råvaror, jobbar lite där i mellan och låter min kreativitet flöda. Det är intressant bara att observera allt som strömmar genom mig.
Det är som att jag nu får ”lön för mödan”, för allt jag ”behövt” göra för att leva i sanning med mig själv.
Jag har länge använt mig av skrivandet för att komma i kontakt med mitt inre och sanna jag. Genom pennan så lär jag känna mig själv på ett djupare plan än om jag bara verkade genom tankarna och talet. Genom pennan vågar jag vara sann mot mig själv. Jag vågar vara lite mer autentisk och erkänna saker som jag annars skulle reagera med förnekelse på.
Genom pennan så har jag en djup önskan sedan länge att dela med mig till er av det jag kommer fram till på min väg att lära känna mig själv. Om mina tankar och insikter kan hjälpa mig så finns det hopp om att även du ska kunna känna igen dig och få egna insikter som tar dig framåt på din väg till ditt sanna jag.
Vi lever vårt liv oftast med flera olika skal och förklädnader och det är mer vanligt än ovanligt att vi inte ens känner oss själva. Den vi tror att vi är och den vi egentligen är bakom alla fasader och skal är troligen två helt olika personer. Så om och när någon i din omgivning säger att du har förändrats, tacka och gläds åt budskapet, det betyder att du tagit ett steg närmre dig själv.
För varje steg vi tar inåt och mot vårt sanna jag så stärks vår intuition och du vet instinktivt vad som är bra för dig och inte. Du känner vilka människor som tar och sänker din energi och vilka som höjer och stärker din energi.
Desto sannare du är, desto tydligare kommunicerar ditt högre jag.
Jag gör så gott jag kan för att hinna skriva ner all information, alla tankar och idéer som strömmar ner genom mig och jag hoppas att det i slutändan är något vettigt jag skrivit ihop så att ni förstår vad jag vill förmedla 😉
Tack för att du är du och tack för att du läser detta <3

Livet, jag kommer!!

Kontrollbehov……hm…..det är en oerhört intressant sak…..

Större delen av mitt liv har jag gjort mig bästa för att styra mitt inre via mitt yttre, med vackra saker, ordning och reda, rent och organiserat.

Jag har känt och jag har tänkt men inte reflekterat över varför jag känt si eller så eller varför jag tänkt si eller så, och jag har alltid haft en känsla av rastlöshet inom mig och alltid vela ”vidare” någonstans, och alltid känt att det måste finnas något mera än detta. Är det så här livet ska vara? Inrutat och planerat till varje liten detalj, med plan B-Ö i reserv i fall plan A inte går som jag tänkt. Ett liv fyllt med rutiner och måsten. Allt bara för att det ska vara så, för det är vad alla andra gör, så det är bäst att jag gör samma jag med, då är jag normal och accepterad. På utsidan i alla fall.

Så alla dessa tankar och känslor får vara kvar inom mig, olösta och osorterade, kvar inom mig där ingen ser dom.

Alla dessa vänner, bekanta och välkända ansikten runt om mig, alla dessa roliga saker vi gjort tillsammans och alla minnen som skapats. Ändå har jag suttit där med en känsla av att inte vara fullt närvarande, att inte vara nöjd utan ändå längta och undra över en annan sorts liv. Kanske kan jag känna mig hemma och tillfreds på en annan planet……!?

Tankarna och upplevelserna har varit många och ibland även smärtsamma.

Fast det är i alla fall jag själv som kontrollerat dom, jag har bestämt när, vart och hur dessa tankar och känslor får finnas inom mig, det känns tryggt…….tills det brister och det inte fungerar längre, för jag håller på att bli sjuk! Min kropp vill inte vara med längre och protesterar högljutt. Men det går att dämpa kroppens signaler, med piller och genom att stänga av ännu mera. Mera kontroll. Jag behöver bara anstränga mig liiiiite mera.

Tills en dag när inte det heller hjälper. Jag tvingas till ett val. Antingen så fortsätter jag på detta vis och troligtvis dör på kuppen eller så väljer jag att bryta mig loss helt och hållet och börja lyssna inåt på signalerna, släpper kontrollen och vågar leva.

Jag valde det sista, jag valde livet och jag valde att leva. För varje dag så släpper jag kontrollen mer och mer och jag får fler och fler nycklar till fullkomlig frihet, en i taget och i den takt som jag är redo att ta till mig dom.

Nya insikter och nya nivåer av medvetenhet och självinsikt haglar tidvis över mig och jag kryper ihop till en liten boll, gråter och tror inte att jag orkar mera. Medvetenhet är smärtsamt och ibland brutalt.

Men fullkomligt nödvändigt om jag vill leva ett liv i frihet och till fullo.

I skrivande stund så är jag på en ny stig av medvetenhet, en stig som jag nosat på tidigare men inte varit riktigt redo att vandra än. Men nu har jag valt att det är dags att följa den och se vart den leder. Det är stigen för att släppa på den i re kontrollen, kontrollen över vad som händer i och med min kropp. Släppa på alla tankar och krav på resultat.

För mig har det varit (är) viktigt med resultat. Gör jag något så vill jag se och eller känna resultat. Tex. träning = muskler, diet = viktnedgång, solning = brun osv.

Vad som händer utanför min kropp och yttre upplevelser har jag för längesen släppt kontrollen över, där lever jag i tillit och har inget behov av att planera eller lägga mig i alltför mycket, likaså med mina tankar och känslor. Dessa områden är idag ”välkänd” mark och genererar ingen rädsla.

Men det finns en nivå inom mig dit jag ännu inte beviljats fullt tillträde, det finns något där inne som en del av mig är livrädd för att komma i kontakt med. Den delen som innehåller en stor nyckel på vägen mot frihet. Den väg jag nu valt att styra in på, den nyckel jag nu gett mig ut för att leta efter, vilket innebär att ta kontrollbehovet till en ny nivå, och släppa taget liiiite till.

Andas… andas…… jag vet att jag är buren……

Livet, jag kommer!

Hej världen!

Jag är en kvinna i mina bästa år som nyligen lämnat ”Svenssonlivet” bakom mig och lever min dröm. Jag har sålt alla materiella ägodelar och åker runt i världen med en ryggsäck sedan november 2017. Jag lever i flödet och följer mitt hjärta och har tillit till att de människor som det är meningen att jag ska möta förs i min väg. Jag har ingen färdig plan för resan/upplevelsen utan tar ett steg i taget och litar på att när det är dags för nästa steg så kommer jag utan tvivel veta vad det är och vart det bär av.

När jag har tittat närmare på vad det är jag egentligen vill innerst inne, när alla ytliga och materiella saker är avskalade så har jag kommit fram till tre saker som jag innerst inne vill, det är:
1. Uppleva
2. Beröra
3. Bli berörd

Att komma hit där jag är idag har inte varit smärtfritt. Det har ”kostat” mig oerhört mycket. Att bryta sig loss från samhällets strukturer och omgivningarnas förväntningar och åsikter är inte det lättaste och det är oftast en ensam vandring genom livet. Att vara så bestämd att man går emot även sin egen önskan om tillhörighet och normalitet, och följa den där gnistan och beslutsamheten inom sig, även fast man inte har en aning om vad som väntar där framme. Jag har fått höra så många gånger den sista tiden att jag är modig och stark, och ja, jag är kanske det, men det är inte så jag ser det  för mig handlar det om att jag egentligen inte ”har något val”, för känslan inom mig att detta är något som jag måste göra är så stark, och med åren har den bara växt sig starkare och starkare tills jag tillslut inte kunde göra annat än att släppa taget i full tillit och bara låta universum guida mig längst vägen! Och nu är jag här, tiden är inne och i dags datum befinner jag mig sedan 3 veckor tillbaka på Teneriffa, och vad nästa anhalt blir är bara till 80% klar, om 2 veckor så vet jag definitivt.

Min vision är världsfred, vilken jag tror startar inom varje enskild individ, så genom att göra det jag tycker är roligt och älskar och genom det sprida kärlek och glädje i världen till och med alla jag möter så är det min övertygelse att vi en dag kan nå global fred <3 och mitt bidrag till världsfreden är just att sprida glädje och kärlek till de jag möter på min väg och inspirera människor till att leva närmare sina drömmar. Om jag kan så är det min övertygelse att även du kan. Vi har alla våra enskilda och unika liv att ”brottas” med och vi har alla våra omständigheter som hindrar oss. Men det är just bara det, ”yttre omständigheter”. Yttre omständigheter kan alltid förändras, om vi är villiga att göra vad som krävs. Alla är inte det, vilket är helt okey och precis som det ska vara, men för de som har modet och styrkan att följa sitt hjärta och sina drömmar, No matter what, så kan jag garantera en upplevelse du inte kommer att ångra.

Jag hoppas att jag genom att dela med mig av min resa, både den fysiska upplevelsen runt om i världen och även den inre resa i mig själv och min andliga och personliga utveckling kan inspirera och motivera dig till att ta nästa steg för att leva närmare din egen dröm. Men kom ihåg, det är bara du i slutändan som kan ta steget och beslutet, för hur mycket du än inspireras och motiveras så är det ändå bara dig själv det hänger på i slutändan.

Namaste <3