Allt är samma / Everything is the same

Alla liv är det samma. De innehåller alla en bred variation av upplevelser. De innehåller trauman i varierande grad, kärlek, sorg, glädje, upp och ner. Rörelse, stillhet. Anpassning och kompromisser.

Vi alla föds och vi lämnar vår fysisk kropp en dag, det har vi alla gemensamt. Vi har också känslor och upplevelser gemensamt. Vi föds och vi lever för att uppleva. Alla lever utifrån de förutsättningar som vi har och som vi skapar oss. Men i slutänden så har vi alla samma sak i slutänden, ett liv av olika upplevelser, oavsett förutsättningar. Så det spelar ingen roll om du och jag upplever olika saker, i slutändan så har våra liv varit desamma. En enda upplevelse.
Vi känner och vi upplever i separerade upplevelser, men allt är ändå samma. Det är våra olika upplevelser i livet som skiljer sig åt, just för att vi ska kunna få uppleva olika känslor. Vi upplever att vi är separerade från varandra just bara för att vi ska få separerade och individuella upplevelser av livet.
Vi föds in i olika förutsättningar, men vi kan alltid välja att skapa nya och andra förutsättningar för att medvetet förändra vår upplevelse av och genom livet. Varje sekund kan vi välja något annat, vi kan förändra våra upplevelser och förutsättningar. Allt som krävs är ett beslut.
Men i slutändan så spelar det ingen roll. Vi är alla här för att uppleva och det finns inga bättre eller sämre upplevelser,  det finns inga rätt eller fel, allt är perfekt och alla upplevelser är till för att skapa de mesta möjliga upplevelserna i just ditt liv.
Ditt liv kommer att innehålla portioner av glädje, sorg, kärlek, glädje, uttråkning, förväntan, rädsla, nervositet, eufori, ångest, närhet, ensamhet, vördnad, ödmjukhet, smärta, lätthet, flöde, motstånd, födslar, död, bröllop, skilsmässor och allt annat som ingår i livet. Det spelar ingen roll vart i världen du föds och befinner dig, det är lika för oss alla.
Livet ska upplevas och du likväl som alla andra kan välja hur just ditt liv kan upplevas. Det är vårt gemensamma syfte som människor på planeten jorden. Du kan aktivt välja hur du vill möta och hantera de upplevelser och känslor som du möter i livet.
Jag väljer att möta livet och det jag upplever med nyfikenhet, kärlek och glädje. Vad väljer du?
————————-
All life are the same. They all included a wide variety of experiences. They include traumas in various forms, love, sorrow, joy, ups and downs. Movement and stillness. Adaptation and compromises. We all are born and we all leave our psychical body one day, we all have that in common. We also have feelings and experiences in common.
We are born and we live to experience. We all live out from the circumstances we have and that we create. But in the end we all have the same thing, a life of different experiences, no matter which circumstances we have. So it doesn’t matter if you and me have different experiences, in the end our life has been the same. One single experience.
We feel and we experience from separate experiences, but all is the same. It’s our different experiences in life that’s different, just so we can experience different sorts of feelings. We experience that we are separated from each other just because we shall get separate and individual experiences of life.
We are born in to different circumstances, but we can always choose to create new and different circumstances to consciously change our experience of and through life. In every second we can choose something different, we can change our experiences and circumstances. Everything that’s needed is a decision.
But in the end it doesn’t matter. We are all here on Earth to experience, and there is no better or worse experiences, there is no right or wrong, everything is perfect and all experiences are meant to create the most of the experiences in your life.
Your life will include portions of happiness, sorrow, love, joy, boredom, expectations, fear, nervousness, euphoria, anxiety, closeness, loneliness, humbleness, pain, ease, flow, resistance, births, deaths, weddings, divorces and everything else that’s included in life. It doesn’t matter where in the world you are born and where you are located, it’s the same for all of us.
Life is meant to experience and you might as well as everybody else choose how you want to experience your life.
It’s our common purpose as human beings on planet Earth. You can actively choose how you want to meet and handle the experiences and feelings that you will have and meet in life.
I choose to meet life and what I experience with curiosity, love and joy. What do you choose?

Lämna ett svar